To jest post archiwalny z dnia: 22 grudnia 2020, 09:28,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Menedżer projektu i członek zespołu projektowego w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00.

Wymiar etatu: 0,50 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r. (1. umowa na okres próbny – do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. sporządzanie / aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;
 2. przygotowywanie harmonogramów płatności;
 3. przygotowywanie raportów z postępu projektu do KRMC (Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji);
 4. sporządzanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej;
 5. współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania modyfikacji harmonogramu kamieni milowych oraz rejestru ryzyka;
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem zamówień publicznych (wnioski zakupowe, opisy przedmiotu zamówienia, dokumenty szacowania ceny, projekty umów zgodnie z obowiązującymi w ORE procedurami), a także innych dokumentów na potrzeby realizacji projektu;
 7. monitorowanie zmian przepisów prawa dotyczących wdrażania projektów finansowanych w ramach POPC, w tym przede wszystkim kwestii kwalifikowalności wydatków, rozliczeń i sprawozdawczości;
 8. aktualizacja bazy personelu w systemie SL2014;
 9. prowadzenie dokumentacji finansowej projektu, zgodnie z wymogami archiwizacji oraz kontroli i audytu;
 10. udział w pracach nad zdefiniowaniem i opisaniem wymagań biznesowych oraz wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 11. utrzymanie kontaktu i prowadzenie korespondencji z opiekunem projektu z ramienia Instytucji Pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 12. współpraca z Zespołem projektowym oraz z komórkami organizacyjnymi ORE, w tym z Wydziałem Finansowo-Księgowym oraz Zespołem Umów i Zamówień Publicznych;
 13. wykonywanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z UE w tym w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz przygotowywania wniosków o płatność i raportów z postępu projektu;
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • Rzetelność w realizacji zadań, a w szczególności poprawność merytoryczna i organizacyjna wykonywanych zadań, posługiwanie się wiarygodnymi danymi
  i informacjami;
 • Odpowiednia do sytuacji organizacja pracy i zastosowane metody pracy;
 • Doświadczenie w opracowywaniu procedur i analiz ryzyka;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Samodzielność;
 • Rzetelność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy w stresie.

Pożądane:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub ekonomia lub studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych lub zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w realizacji projektów związanych z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań IT.
 • Znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Klauzula informacyjna:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
 2. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 4. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • rekrutacja personelu projektu,
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
 5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
 6. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
 7. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.