Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

07.09.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinarium

04.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinarium, dotyczącego form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji webinarium.

więcej...

Opracowanie ramowych programów oraz pakietów szkoleń i doradztwa

27.08.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.
więcej...

Nauczyciele-badacze – adaptacje narzędzi

27.08.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 240 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów

10.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 2 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...

Przygotowanie i zrealizowanie trzech niezależnych nagrań wykładów audio/wideo

10.08.2020

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie kosztu przygotowania i zrealizowania trzech niezależnych nagrań wykładów audio/wideo dla pracowników oświaty (poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek) z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej...

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA

07.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, polegającej na sukcesywnej ocenie i zgłaszaniu uwag pod kątem spełniania przez e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego wymagań standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Usługa realizowana będzie w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (zwany dalej „ORE”) „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego ─ etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

więcej...

Weryfikacja i odbiór 223 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

06.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, polegającej na weryfikacji i odbiorze produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER tj. 223 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Szacowanie należy przesłać zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik 1 w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy magdalena.laban@ore.edu.pl

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinariów z 5 obszarów tematycznych

06.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 5 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinariów z 5 obszarów tematycznych

31.07.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 5 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...

Dostawa, montaż zmywarki kapturowej, szkolenie personelu z obsługi zmywarki oraz demontaż i utylizację zmywarki firmy Winterhalter GS502

23.06.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na Dostawę, montaż zmywarki kapturowej, szkolenie personelu z obsługi zmywarki oraz demontaż i utylizację zmywarki firmy Winterhalter GS502.

więcej...

Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”

12.06.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizując projekt Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w ramach programu "Erasmus+” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi obejmującej następujące zadania: Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”.

więcej...

Organizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-konsultacyjnej, z zakresu szkoleń i doradztwa dla kadr systemu edukacji oraz nadzoru

27.05.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Uczeń́ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-konsultacyjnej, z zakresu szkoleń i doradztwa dla kadr systemu edukacji oraz nadzoru.

więcej...

Opracowanie materiałów multimedialnych – filmów do 8 poradników dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, specjalistów i rodziców

26.05.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Uczeń́ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na opracowaniu materiałów multimedialnych – filmów do 8 poradników dla dyrektorów/nauczycieli/specjalistów związanych z systemem edukacji, a także dzieci i młodzieży oraz rodziców.

więcej...

Pozyskanie i zakontraktowanie kadry merytorycznej na potrzeby weryfikacji i odbioru produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER w zakresie technicznym i interoperacyjności oraz w zakresie zgodności ze standardem dostępności i WCAG 2.0

27.04.2020

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na pozyskanie i zakontraktowanie kadry merytorycznej na potrzeby weryfikacji i odbioru produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER w zakresie technicznym i interoperacyjności oraz w zakresie zgodności ze standardem dostępności i WCAG 2.0, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

więcej...Dokument oglądany razy: 85 825