Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Inwentaryzacja zasobów portalu Scholaris

10.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi portal wiedzy Scholaris dostępny pod adresem www.scholaris.pl, który udostępnia bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Obecnie portal zawiera 33 425 zasobów, przyporządkowanych do etapów edukacyjnych, zgodnych z poprzednim systemem organizacji szkolnictwa, tzn, w podziale na wychowanie przedszkolne, edukację wczesnoszkolną (klasy I-III), szkołę podstawową (klasy IV-VI), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. ORE planuje realizację zadania inwentaryzacji zasobów portalu.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi inwentaryzacji zasobów portalu Scholaris zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów opisanego niżej zadania, w terminie do 15.10.2019 r. do godz. 09.00 na adres mailowy: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl.

Szczegóły w załącznikach:

Szacowanie kosztów usługi_inwentaryzacja scholaris_10.10.2019

Zestawienie materiałów Scholaris_10.10.2019

więcej...

Modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu

09.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem konkursowym realizującym projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjent zidentyfikował potrzebę wykonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, polegającą na wprowadzeniu partnera technologicznego. 

więcej...

Kalkulacja wartości usługi eksperckiej w zakresie przedmiotów artystycznych

25.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano usługę na usługę ekspercką w zakresie przedmiotów artystycznych

więcej...

Usługa ekspercka ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów z SPE oraz pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.0. na poziomie AA

24.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) realizuje projekt „ Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego - etap II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

więcej...

Organizacja trzydniowego szkolenia w Warszawie

20.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa) zwraca się do Państwa z prośbą o wycenę usługi  na organizację trzydniowego szkolenia w Warszawie  w ramach projektu „Przyjazna Szkoła – One są wśród nas”.

więcej...

Przygotowanie recenzji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

18.09.2019

Przygotowanie recenzji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

więcej...

Odbiór 137 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. technicznych i interoperacyjności

14.08.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. technicznych i interoperacyjności.

więcej...

Odbiór 137 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.0

14.08.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. dostępności i WCAG 2.0.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta surdopedagoga

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta surdopedagoga

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta psychologa lub logopedy lub neurologopedy

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta psychologa lub logopedy lub neurologopedy  

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta naukowego – wiodącego

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta naukowego – wiodącego

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta tyflopedagoga

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta tyflopedagoga.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

12.07.2019

Poszukujemy dwóch wykonawców: specjalisty ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz specjalisty ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

03.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy cywilnoprawnej w okresie od 08.2019 r. do 03.2020 r.

więcej...

Usługa cateringowa podczas 2 jednodniowych spotkań

26.06.2019

Organizacja w siedzibie Zamawiającego, usługi cateringowej podczas 2 jednodniowych spotkań dla zespołu autorów opracowujących programy nauczania zawodu - 55 osób oraz zespołu autorów dostosowujących programy nauczania zawodu opracowane w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - 55 osób.

więcej...Dokument oglądany razy: 75 340