Główny ekspert merytoryczny w projekcie “Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Wymiar etatu: 1/2 etatu, pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 30 kwietnia 2023 r. 

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • aktywny udział w szkoleniu dla beneficjentów konkursowych i prowadzenie spotkań zespołu ekspertów ORE i spotkań z beneficjentami konkursowymi tworzącymi e-materiały do 6 języków obcych nowożytnych (przekazywanie wskazówek i wytycznych w zakresie zgodności powstających e-materiałów z dokumentacją konkursową);
 • opracowywanie programów spotkań grupy roboczej ekspertów;
 • prowadzenie negocjacji i rozstrzyganie sporów merytorycznych pomiędzy ekspertami ORE oceniającymi e-materiały, a beneficjentami konkursowymi;
 • bieżąca współpraca z ekspertem ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, uzgadnianie wspólnego stanowiska celem przekazania do ekspertów oceniających e-materiały i do beneficjentów konkursowych);
 • bieżąca współpraca i konsultacje merytoryczne z ekspertami oceniającymi i odbierającymi e‑materiały dydaktyczne do 6 języków obcych nowożytnych (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów);
 • bieżąca analiza danych i opinii na temat e-materiałów dydaktycznych;
 • konsultacje merytoryczne e-materiałów dydaktycznych do 6 języków obcych nowożytnych, pod kątem spełniania koncepcji i standardów, będących załącznikami do dokumentacji konkursowej, celem ich ostatecznego odbioru;
 • współpraca z informatykami ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym nad integrowaniem ostatecznych wersji wystandaryzowanych e-materiałów do 6 języków obcych nowożytnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie integrowania e-materiałów z platformą, biorąc pod uwagę funkcjonalności nowo powstających e-materiałów).

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 7-letni staż pracy;
 • umiejętność redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;
 • zdolność analitycznego myślenia i precyzyjność;
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i analiz ryzyka dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • znajomość aspektów prawa autorskiego w działalności wydawniczej;
 • znajomość prawa oświatowego;
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji;
 • wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub włoskiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego;
 • współpraca w zespole;
 • wielozadaniowość;
 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e‑mail: iod@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko główny ekspert merytoryczny w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e‑materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w terminie do 14 kwietnia 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko główny ekspert merytoryczny w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.