Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Wymiar etatu: 1 etat, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 r.

Pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • monitorowanie postępów zadań grantobiorców i osiągniętych efektów w projekcie;
 • kontakt i wsparcie podmiotów wyłonionych w ramach konkursu grantowego w zakresie realizacji przedsięwzięć grantowych z zakresu realizacji umów grantowych;
 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zakresu zadań grantobiorców i osiągniętych efektów w projekcie;
 • opracowywanie roboczych zestawień i sprawozdań na potrzeby projektu mających związek z realizowanym przedsięwzięciem grantowym;
 • wsparcie pozostałych pracowników Zespołu w prowadzeniu grantów od strony formalno-finansowej oraz samodzielna opieka nad projektami grantowymi o mniejszym stopniu skomplikowania, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie, w tym monitorowanie:
 • wykonania planu finansowania/ budżetu projektu/grantu i poprawności wydatkowanych pieniędzy zgodnie z wnioskiem i umową na dofinansowanie grantu
 • realizacji budżetów projektów i harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • realizacji wskaźników projektu
 • działań koniecznych do podjęcia na rzecz minimalizacji ryzyka realizacji projektu niezgodnie z umową o dofinansowanie,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektu w zakresie prowadzenia, gromadzenia, przepływu i archiwizacji dokumentów;
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem grantów;
 • wspieranie kierownika projektu w przygotowaniu sprawozdań z postępu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji finansujących projekt;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych z realizacji poszczególnych grantów;
 • udział w przygotowywaniu danych i analizie porównawczej dot. wybranych aspektów realizowanych grantów, na potrzeby wewnętrzne oraz w odpowiedzi na zapytania Instytucji zewnętrznych, w tym kontrolujących projekty;
 • współpraca z kierownikiem projektu, zespołem projektowym, partnerami i wykonawcami oraz monitorowanie realizacji prac przez grantobiorców;
 •  monitorowanie na bieżąco zmian prawa dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zapewnienia zgodności działań w ramach projektu z obowiązującym stanem prawnym;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE;
 • wykonanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej wyższe w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych lub z zakresu prawa;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS;
 • Doświadczenie w zakresie budowania narzędzi do monitorowania realizacji projektów finansowanych w ramach EFS;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów przyznających dofinansowanie według procedury grantowej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Współpraca w zespole;
 • Wielozadaniowość;
 • Komunikatywność;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)  nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19 w terminie do 26 marca 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/190.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.