Ekspert ds. jakości e-zasobów

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko eksperta ds. jakości e-zasobów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko eksperta ds. jakości e-zasobów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało m.in:

 1. analizowanie i opiniowanie schematów standardów merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznego do wykorzystania podczas weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów z wykorzystaniem e-recenzenta;
 2. udział w przeprowadzeniu rekrutacji ekspertów ds. weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów; 
 3. wypracowywanie szczegółowych procedur weryfikacji i odbioru prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów przez ekspertów ds. weryfikacji; 
 4. współpraca z ekspertem ds. kontaktów z beneficjentami konkursowymi podczas opracowywania szczegółowych zasad (w tym harmonogramów) współpracy z beneficjentami konkursowymi.
 5. współpraca z głównym ekspertem merytorycznym nad przygotowaniem programu i materiałów merytorycznych do prowadzenia spotkań (w tym informacyjno-szkoleniowego) z ekspertami ds. weryfikacji;
 6. opracowanie programów spotkań od strony organizacyjnej i przygotowanie zestawu materiałów w formie elektronicznej, wydruków i na MOODLE we współpracy z ekspertami ORE;
 7. współprowadzenie spotkań zespołu ekspertów ds. weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów;
 8. moderowanie współpracy ekspertów ds. weryfikacji  z beneficjentami konkursowymi podczas tworzenia prototypów oraz wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego;
 9. modelowanie procesów weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów we współpracy z głównym ekspertem merytorycznym;
 10. weryfikacja formalna zgodności zawartości prototypów e-materiałów dydaktycznych ze standardami merytoryczno-dydaktycznymi we współpracy z ekspertami i specjalistą projektu;
 11. monitorowanie prac (z wykorzystaniem e-recenzenta i edytora platformy e-podręczniki) zespołu ekspertów ds. weryfikacji we współpracy z głównym ekspertem merytorycznym;
 12. współpraca i konsultacje z ekspertami weryfikującymi prototypy i wersje ostateczne 800 e-zasobów pod kątem jakości m.in. za pośrednictwem MOODLE;
 13. współpraca z ekspertem ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi w zakresie wdrażania rekomendacji ekspertów do prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem spełnienia standardów;
 14. wsparcie merytoryczne podczas tworzenia bazy szkół przed konsultacjami społecznymi;
 15. analiza, m.in. pod kątem spójności z opracowaną koncepcją, danych i opinii z konsultacji społecznych prototypów e-zasobów we współpracy z głównym ekspertem merytorycznym i zespołem ekspertów ORE;
 16. analiza raportów ekspertów z analizy uwag i opinii z konsultacji społecznych wraz z rekomendacjami do wdrożenia przez beneficjentów konkursowych do prototypów i wersji ostatecznych 800  e-zasobów;
 17. przygotowanie dla beneficjentów konkursowych ogólnych rekomendacji do wdrożenia w wersjach ostatecznych e-materiałów;
 18. współpraca z głównym ekspertem merytorycznym przy analizie merytorycznej i przyjmowaniu raportów ekspertów z weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego; 
 19. współpraca z informatykiem nad integrowaniem e-zasobów z platformą www.epodreczniki.pl;
 20. współpraca z ekspertami projektu podczas przygotowania programu i materiałów konferencji upowszechniających e-zasoby oraz spotkania instruktażowego dla prelegentów; 
 21. udział w spotkaniu instruktażowym dla prelegentów;
 22. wsparcie prelegentów podczas prezentacji e-zasobów w zakresie jakości;
 23. opiniowanie procedur weryfikacji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych;
 24. udział w przeprowadzeniu rekrutacji ekspertów ds. weryfikacji  programów nauczania dla umiejętności dodatkowych; 
 25. współprowadzenie spotkań zespołu ekspertów ds. weryfikacji programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu kształcenia zawodowego;
 • znajomość aspektów prawa autorskiego w działalności wydawniczej;
 • umiejętność redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;
 • zdolność analitycznego myślenia i precyzyjność;
 • wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem platform komunikacyjnych i edukacyjnych;
 • doświadczenie w pracy (minimum 5 lat);
 • obsługa MS Office;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 • komunikatywność;

pożądane:

 • praca w administracji publicznej lub w systemie edukacji, w tym związana z kształceniem zawodowym;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac koncepcyjnych oraz przygotowywaniu analiz merytorycznych;
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i analiz ryzyka, w tym dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania z uwzględnieniem szkolnictwa branżowego;
 • znajomość przepisów prawa i dokumentacji w zakresie tworzenia e-materiałów z obszaru kształcenia zawodowego;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS;
 • dokładność;
 • skrupulatność;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy

i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 2. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na adres mailowy magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl lub osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. jakości e-zasobów w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 16 marca 2021 r.  

W przypadku składania dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty – dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 16 marca 2021 r.  do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. jakości e-zasobów w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.