Ekspert merytoryczny ds. biologii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. biologii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. biologii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE.

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • bieżąca analiza i weryfikacja zgodności minimum 150 e-materiałów dydaktycznych z biologii z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym i koncepcją merytoryczną;
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów z biologii;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów do biologii;
 • odbiór ostatecznych wersji minimum 150 e-materiałów dydaktycznych do biologii (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym) w celu ich publikacji na platformie ORE;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi opracowującymi e-materiały do biologii (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania danego przedmiotu);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem merytorycznym (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • udział w spotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dot. e-materiałów do biologii).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 • co najmniej 5-letni staż pracy,
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania,
 • znajomość treści merytorycznych, dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z biologii,
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu,
 • doświadczenie w opracowywaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu przedmiotów przyrodniczych – biologia,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu biologii (minimum 2 lata) w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni,
 • obsługa MS Office.

Pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu biologii (minimum 2 lata) na III lub IV etapie edukacyjnym,
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK,
 • znajomość języka angielskiego,
 • współpraca w zespole,
 • wielozadaniowość,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

 

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. biologii w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w terminie do 3 marca 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 3 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane scany) drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do 3 marca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. biologii w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.