Specjalista ds. informacji i promocji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji w Wydziale Upowszechniania Zasobów.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji w Wydziale Upowszechniania Zasobów.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. planowanie komunikacji (forma przekazu i dobór narzędzi komunikacji) zgodnie z kierunkami działalności ORE oraz priorytetami MEiN
 2. organizacja i koordynacja wydarzeń promocyjnych
 3. koordynacja współpracy z innymi podmiotami w zakresie obecności ORE na wydarzeniach zewnętrznych
 4. przygotowywanie komunikatów do publikacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na portalach społecznościowych
 5. współpraca z mediami oraz z Departamentem Informacji i Promocji MEiN
 6. inicjatywa w kierunku poszukiwania współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania
 7. monitorowanie kalendarza ważnych dat i rocznic oraz tworzenie krótkich tekstów informacyjnych do aktualności
 8. opracowywanie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz prezentacji
 9. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi ORE w zakresie pozyskiwania i upowszechniania informacji o ich działaniach
 10. wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika Wydziału Upowszechniania Zasobów oraz Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, w tym tworzenia i redagowania tekstów informacyjnych na stronę internetową i do serwisów społecznościowych, a także doświadczenie w pracy dziennikarskiej;
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office;
 • umiejętność koordynacji kilku zadań jednocześnie;
 • umiejętności komunikacyjne i w zakresie współpracy z wieloma podmiotami/osobami;
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość;

pożądane:

 • podstawowa znajomość programów graficznych, np. Canva oraz cms WordPress;
 • znajomość obsługi Adobe Acrobat;
 • znajomość standardów dostępności WCAG 2.1;
 • znajomość systemu edukacji w Polsce;
 • doświadczenie w pracy w administracji rządowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie niewynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26.02.2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczony komplet dokumentów w postaci podpisanych skanów drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.