Referent w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta w Zespole  Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: ORE w Warszawie.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta będzie należało w szczególności:

 1. Inicjowanie działań służących wypracowywaniu modelowych rozwiązań, nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w zakresie edukacji historycznej, wychowania do wartości i kształtowania postaw patriotycznych.
 2. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci działających w obszarze edukacji historycznej, wychowania patriotycznego, wychowania do wartości.
 3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej i wychowania do wartości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym, w tym w szczególności w organizacji i prowadzeniu konferencji o charakterze naukowym o zasięgu ogólnokrajowym;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;

pożądane:

 • minimum 2-letni staż pracy;
 • wykształcenie wyższe — kierunek historia;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi;
 • znajomość prawa oświatowego, w tym w szczególności aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/ C1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 25 lutego 2021r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie — Oferta pracy na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów  drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.  

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.