Ekspert ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci
i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 r. (pierwsza umowa na okres próbny), z możliwością przedłużenia do 31 maja 2022 r. 

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Udział w spotkaniach kierownictwa, Zespołu projektowego oraz z Beneficjentami konkursowymi (w zakresie przypisanych obszarów/przedmiotów)
 • Analiza materiałów (programów nauczania, konspektów scenariuszy zajęć/lekcji, regulaminu konkursu wraz z załącznikami) w kontekście weryfikacji i oceny przygotowywanych przez Beneficjentów konkursowych narzędzi edukacyjnych (poradników metodycznych ze scenariuszami zajęć/lekcji, interdyscyplinarnych scenariuszy projektów edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych).
 • Współpraca z Beneficjentami konkursowymi (prowadzenie konsultacji w zakresie merytorycznego opracowania narzędzi edukacyjnych i wdrażania zaleceń, wyjaśnianie uwag, zagadnień problematycznych, przekazywanie wskazówek Beneficjentom konkursowym, prowadzenie negocjacji w zakresie rozstrzygania sporów merytorycznych)
 • Wsparcie Eksperta ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi w opracowaniu odpowiedzi do zbioru FAQ
 • Weryfikacja i ocena merytoryczna narzędzi edukacyjnych (poradników metodycznych ze scenariuszami zajęć/lekcji, interaktywnych scenariuszy interdyscyplinarnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych), przygotowanie zaleceń dla Beneficjentów konkursowych, zgodnie z procedurami i standardami obowiązującymi w Projekcie
 • Weryfikacja i ocena merytoryczna korekty merytorycznej narzędzi edukacyjnych, zgodnie z przekazanymi zaleceniami. Akceptacja/Zatwierdzenie.
 • Odbiór merytoryczny narzędzi edukacyjnych etapu 1 (poradniki metodyczne ze scenariuszami zajęć/lekcji), 2 (scenariusze interaktywnych projektów edukacyjnych), 3 (narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych)
 • Weryfikacja i ocena redakcji i korekty językowej narzędzi edukacyjnych. Przygotowanie zaleceń dla Beneficjentów konkursowych
 • Weryfikacja i ocena wdrożenia zaleceń dotycząca. redakcji i korekty językowej narzędzi edukacyjnych. Zatwierdzenie.
 • Udział w spotkaniach Zespołu Ekspertów dotyczących układu i struktury narzędzi edukacyjnych na platformie, opracowanie wyników wyszukiwania narzędzi edukacyjnych, stosowanego nazewnictwa omówienia grafiki/zdjęć zastosowanych w narzędziach edukacyjnych oraz dotyczących poprawności stosowania standardu WCAG 2.1 na platformie. Współpraca z ekspertami technicznymi, ds. WCAG i Ekspertem ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi. Odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych w przypisanym obszarze/przedmiocie).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, min. magisterskie w zakresie wskazanego przedmiotu
 • Co najmniej 10-letni staż pracy w systemie oświaty w zakresie wskazanego przedmiotu (tj. nauczyciel dyplomowany /nauczyciel akademicki w zakładzie dydaktyki / nauczyciel konsultant / doradca metodyczny/ pracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli lub innej placówki związanej z edukacją )
 • Udział w realizacji zadań związanych z opiniowaniem/recenzowaniem/weryfikacją materiałów edukacyjnych (np.: programów nauczania, programów kursów/szkoleń, scenariuszy lekcji, poradników metodycznych lub innych materiałów dydaktycznych), w ciągu ostatnich 5 lat.
 • znajomość przepisów prawa polskiego oświatowego
 • znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie edukacji
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

Pożądane:

 • współpraca w zespole,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność
 • kreatywność
 • samodzielność
 • terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
  e-mail: iod@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne 
  do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które
nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Eksperta ds. języków obcych – język angielski w projekcie pozakonkursowym pn. „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w terminie do   15  stycznia 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia   15 stycznia 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia  15 stycznia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Eksperta ds. języków obcych – język angielski w projekcie pozakonkursowym pn. „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.