Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków EFS.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków EFS.

Wymiar etatu: 1 etat (umowa na czas określony do 30.11.2021 r., pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Opracowywanie materiałów merytorycznych oraz analiza materiałów pod kątem indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz możliwości prowadzenia procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego.
 • Prowadzenie analiz merytorycznych umożliwiających opracowanie i weryfikację materiałów (w szczególności modelu, programu i pakietu szkoleń).
 • Opracowanie założeń merytorycznych oraz niezbędnych dokumentów do prowadzenia działań pilotażowych.
 • Weryfikacja działań pilotażowych pod kątem potrzeb dzieci i młodzieży z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Opracowanie raportu z działań pilotażowych.
 • Opracowanie systemu wsparcia i doradztwa dla przeszkolonych kadr oraz zapewnienie konsultacji dla trenerów i wykładowców.
 • Opracowanie założeń merytorycznych do prowadzenia działań monitorujących.
 • Udział w działaniach monitorujących przebieg pilotażu.
 • Opracowywanie niezbędnych dokumentów projektowych, w oparciu o ustalenia i rezultaty prac zespołu projektowego, celem osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.
 • Współpraca z kierownikiem projektu, zespołem projektowym i wykonawcami w celu realizacji zadań merytorycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu, zgodnie z wymogami archiwizacji oraz kontroli i audytu.
 • Wykonywanie innych zadań w ramach projektu niezbędnych do realizacji jego efektów.
 • Wykonanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w tym współtworzenie/tworzenie niezbędnych wkładów merytorycznych do dokumentów przetargowych i postępowań wynikających z zamówień publicznych opracowywanych na potrzeby prac projektu, aktywna rekrutacja uczestników na wydarzenia organizowane w ramach projektu.
 • Tworzenie i aktualizacja prowadzonych baz danych dotyczących organizowanych zadań i wydarzeń.
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki prac projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda.
 2. Minimum 5 letni staż pracy.
 3. Wiedza z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu działań diagnostycznych lub postdiagnostycznych
  w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 6. Umiejętność analizy materiałów i przygotowywania opracowań np. raportów, tworzenia zestawień i analiz porównawczych.
 7. Doświadczenie w pracy w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 8. Doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 9. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 3. Znajomość języka angielskiego.
 4. Komunikatywność.
 5. Samodzielność i inicjatywa w działaniu, wielozadaniowość.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:

– aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

– zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11.01.2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. SPE – WDPP-Projekt SPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 11.01.2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do 11.01.2021 r. do godziny 16.00.
W temacie maila proszę wpisać: Ekspert ds. SPE – WDPP-Projekt SPE.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.