Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar etatu: ½

Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/telepraca

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE będzie należało m.in:

 

 1. Uaktualnienie narzędzi weryfikacji we współpracy z ekspertem ds. WCAG 2.0 i ekspertem ds. jakości e-zasobów umożliwiających weryfikację prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów;
 2. Konsultacje merytoryczne w obszarze IT podczas prac ekspertów branżowych przy weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów;
 3. Wsparcie techniczne w obszarze IT ekspertów ORE odbierających prototypy i wersje ostateczne 800 e-zasobów;
 4. Współpraca z beneficjentem konkursowym przy tworzeniu prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem standardu techniczno-graficznego we współpracy z m.in. ekspertem ds. współpracy z beneficjentem konkursowym, ekspertem ds. WCAG 2.0 i ekspertem ds. jakości e-zasobów;
 5. Wsparcie informatyczne i rozwiązywanie problemów technologicznych m.in. na platformie epodreczniki.pl oraz recenzent.ore.edu.pl podczas weryfikacji i odbioru prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów;
 6. Weryfikacja zgodności z przyjętym standardem techniczno-graficznym prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów;
 7. Udział w spotkaniach z ekspertami branżowymi i beneficjentami konkursowymi i udzielanie wsparcia IT;
 1. Współpraca z beneficjentami konkursowymi przy umieszczaniu (zintegrowaniu) prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów na platformie ORE epodreczniki.pl
 2. Bieżąca współpraca z Centrum Informatycznym Edukacji, w tym w zakresie platformy epodreczniki.pl oraz recenzent.ore.edu.pl
 3. Bieżąca współpraca z Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie zintegrowania i udostępniania na platformie epodreczniki.pl wersji ostatecznych 800 e-zasobów
 4. Monitorowanie parametrów platformy
 5. Bieżąca konsultacja merytoryczna IT podczas realizacji działań upowszechniających.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie (informatyczne, matematyczne lub adekwatne doświadczenie w obszarze IT/TIK);
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy w obszarze IT/TIK;
 3. Znajomość technologii informatycznych stosowanych w budowie platform,
  w tym e-learningowych;
 4. Doświadczenie w opracowywaniu i/lub implementacji materiałów standardów multimedialnych i interaktywnych na platformy, w tym e-learningowe;
 5. Umiejętność opracowywania i redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji; 
 6. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 7. Biegła obsługa MS Office;
 8. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 9. Komunikatywność.

p o ż ą d a n e:

 1. Doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych oraz podręczników dla nauczycieli;
 2. Znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania IT w procesie dydaktycznym;
 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego i ustawicznego
 4. Wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. Znajomość języka angielskiego;
 6. Dokładność;
 7. Skrupulatność;
 8. Dobra organizacja pracy;
 9. Umiejętność dzielenia się wiedzą.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania o publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania a podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 20 stycznia 2021 r.  

W przypadku składania dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty – dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE w projekcie Tworzenie
e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.