Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.).

Sposoby uzyskania informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udzielenie informacji publicznej można przesłać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: sekretariat@ore.edu.pl lub ore@ore.edu.pl
  • poczty tradycyjnej, na adres: Sekretariat Dyrektora ORE, Al. Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa
  • można je złożyć w sekretariacie ORE (pok. 201 lub 202), Al. Ujazdowskie 28 w Warszawie.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Ośrodek Rozwoju Edukacji nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonej we wniosku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)