Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana na stanowisku wicedyrektora

Struktura organizacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Dyrektor – Jadwiga Mariola Szczypiń
Wicedyrektor – Marzenna Habib
Wicedyrektor – dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Wicedyrektor – Iwona Ewa Zdunek

Struktura organizacyjna (pdf)

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA

Komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe:

  • Wydział Innowacji i Rozwoju (WIR)
    • Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej (ZECM)
  • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS)
  • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE)
    • Zespół do spraw Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE)
  • Wydział Wychowania i Profilaktyki (WWP)
    • Zespół do spraw Promocji Zdrowia w Szkole (ZPZS)
  • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)
    • Zespół Projektu Diagnoza Psychologiczno-Pedagogiczna (ZDPP)
  • Zespół Projektu Wspomaganie Szkół (ZWSZ)
  • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK)
    • Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK)
    • Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych (ZKMP)
    • Zespół Kompetencji Cyfrowych (ZKC)
  • Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO)
    • Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW)
    • Zespół Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości (ZPEP)
  • Wydział Projektów (WP)
    • Zespół Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach (ZJST)
    • Zespół Projektu Szkoły Ćwiczeń (ZSZC)
    • Zespół Projektu Przywództwo (ZP)
    • Zespół Projektu E-materiały (ZEM)
    • Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (ZIP2)
  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP)
  • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy (WERP)
    • Zespół Projektu Partnerstwo (ZPP)
  • Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ)
    • Zespół Projektu Doradztwo Zawodowe (ZPDZ)
  • Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ)Komórki organizacyjne o charakterze obsługowym

  • Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)
  • Zespół Kadr (ZK)
  • Zespół Radców Prawnych (ZRP)
  • Wydział Administracyjny (WA)
    • Zespół Gospodarczy (ZG)
    • Zespół Umów i Zamówień Publicznych (ZUZP)
  • Wydział Upowszechniania Zasobów (WUZ)
    • Zespół Komunikacji Społecznej (ZKS)
    • Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ZTIK)
  • Wydział Wydawnictw (WW)
  • Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (CS)Samodzielne stanowiska

  • Główny Księgowy
  • Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN)
  • Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  • Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Kontroli Zarządczej (SPKZ)
  • Rzecznik Prasowy (RP)


Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Sławomir Kuligowski
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 10 452