Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ujednolicenie tekstu ze stroną główną ORE

Struktura organizacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

p.o. Dyrektor – dr Barbara Rudzińska-Mękal
Wicedyrektor – dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Wicedyrektor – Bożena Mayer-Gawron
p.o. Wicedyrektor
– Marzenna Habib

Struktura organizacyjna (pdf)

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA

 1. Komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe:
 1. Wydział Innowacji i Rozwoju:

Do zadań Wydziału Innowacji i Rozwoju (WIR) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w zakresie kształcenia ogólnego;
 • upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi przedszkoli, szkół i placówek;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, a także w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w obszarze kształcenia ogólnego;
 • wspieranie kadry kierowniczej oświaty w zakresie kształtowania jej kompetencji przywódczych, w tym opracowywanie i upowszechnianie modeli i programów doskonalenia dyrektorów szkół i placówek;
 • prowadzenie działań służących wspieraniu nauczycieli w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, w tym wdrażaniu nowych metod i form pracy z uczniami;
 • opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych, programów nauczania, przykładowych planów nauczania i podręczników, których opracowanie zlecił Minister, oraz materiałów edukacyjnych, materiałów metodycznych i informacyjnych w formie papierowej lub elektronicznej, w zakresie kształcenia ogólnego;
 • przygotowywanie programów wspierających przedszkola, szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oraz kadr systemu oświaty;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, na podstawie przepisów w  sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w  skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o  awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

1.1 Do zadań Zespołu Edukacji Czytelniczej i Medialnej (ZECM) należy w szczególności:

 • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji świadomego i krytycznego pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego korzystania z technologii informacyjnych;
 • wspieranie działań bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
 • organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów bibliotek pedagogicznych w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspieranie dyrektorów bibliotek pedagogicznych w organizacji procesu wspomagania bibliotek szkolnych;
 • gromadzenie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych Ośrodka w szczególności poprzez prowadzenie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwoju edukacji czytelniczej i medialnej.
 1. Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii:

Do zadań Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS) należy w szczególności:

 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, w tym:
  1. organizacja form doskonalenia zawodowego;
  2. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych;
  3. przygotowywanie programów i narzędzi wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji,
 • realizacja postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w tym w szczególności analiza danych zawartych we wniosku samorządu terytorialnego, dobór odpowiedniej placówki dla nieletnich z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i sytuacji życiowej;
 • zarządzanie, obsługa i modernizacja systemu teleinformatycznego służącego wskazywaniu miejsc dla nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • administrowanie bazami danych dotyczącymi nieletnich, posiadających postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego, upoważnionych przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych i socjoterapii, Ośrodka, jednostek samorządu terytorialnego, organów prowadzących/dotujących młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, wydziałami rodzinnymi i nieletnich sądów rejonowych, policją, kuratoriami oświaty, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich resortami sprawiedliwości i spraw społecznych, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami wyższymi w kontekście umieszczania, pobytu, przenoszenia, zwalniania oraz usamodzielniania wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • współpraca w zakresie tworzenia aktów prawnych w obszarze resocjalizacji i socjoterapii;
 • opracowywanie analiz i raportów związanych z pobytem młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym dotyczących stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania dziecka i rodziców;
 • promowanie działalności nowatorskiej w zakresie resocjalizacji i socjoterapii;
 • współtworzenie banku dobrych praktyk Ośrodka w obszarze resocjalizacji i socjoterapii;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w zakresie resocjalizacji i socjoterapii;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek,
  - w obszarze resocjalizacji i socjoterapii;
 • współpraca merytoryczna w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe, w tym wydawanie opinii o produktach.
 1. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych:

Do zadań Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przygotowywanie kadr systemu oświaty do nabywania i doskonalenia umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wspierania ich rodziców;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych;
  2. przygotowywanie programów z zakresu kształcenia specjalnego i integracji oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 • podnoszenie kompetencji kadr pracujących w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • przygotowywanie kadr systemu oświaty do rozwijania i doskonalenia umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z uczniem zdolnym, w tym:
  1. koordynowanie działań sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów;
  2. prowadzenie podstrony Uczeń zdolny, w tym działu Dobre praktyki Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju i edukacji dzieci
  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek przy organizowaniu i prowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z zespołami i wydziałami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3.1 Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych:

Do zadań Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE) należy w szczególności:

 • koordynowanie działań związanych z adaptacją podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami;
 • koordynowanie prac związanych z dofinansowaniem przez Ministerstwo podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
 • koordynowanie i obsługa aplikacji Podręczniki dla Uczniów z Niepełnosprawnościami.
 1. Wydział Wychowania i Profilaktyki:

Do zadań Wydziału Wychowania i Profilaktyki (WWP) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, promocji zdrowia w szkole oraz wychowania i profilaktyki;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek,
  - w obszarze podnoszenia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i psychospołecznego, promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki oraz współpracy z rodzicami, w tym:
  1. opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych;
  2. upowszechnianie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 • realizacja zadań wynikających z programów rządowych w zakresie promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki;
 • inicjowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w zakresie wychowania i profilaktyki w oparciu o aktualną wiedzę;
 • upowszechnianie standardów jakości działań oraz skutecznych strategii profilaktycznych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej;
 • upowszechnianie standardów skutecznych działań z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkołach i placówkach;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się wychowaniem i profilaktyką.

4.1 Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole:

Do zadań Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole (ZPZS) należy w szczególności:

 • wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkołach i placówkach;
 • upowszechnianie idei oraz wspieranie rozwoju krajowej sieci szkół promujących zdrowie;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, w tym z Europejską Siecią Szkół dla Zdrowia w Europie oraz z Radą Programową ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży;
 • tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie przykładów dobrej praktyki działań na rzecz prawidłowego żywienia oraz promocji aktywności fizycznej uczniów.
 1. Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi:

Do zadań Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP) należy w szczególności:

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych i doskonalenia nauczycieli, z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie organizowania i prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz postępowania postdiagnostycznego;
 • wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  1. przygotowywanie programów i narzędzi oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
  2. opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia procesu postdiagnostycznego;
  3. realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych;
 • wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w podnoszeniu jakości i efektywności ich działań;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego.

5.1 Zespół Projektu Diagnoza Psychologiczno-Pedagogiczna:

Do zadań Zespołu Projektu Diagnozy Psychologiczno-Pedagogicznej (ZDPP) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej" w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 1. Zespół Projektu Wspomaganie Szkół:

Do zadań Zespołu Projektu Wspomaganie Szkół (ZWSZ) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych" w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych i doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 1. Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych:

Do zadań Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych);
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek,
  - w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych);
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych), w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych;
  2. przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 • inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
 • wspieranie działań i promowanie polityki w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji cyfrowych, wynikających z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji cyfrowych oraz podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania ww. kompetencji kluczowych;
 • promowanie działalności nowatorskiej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych.

7.1 Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK):

Do zadań Zespołu Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych) oraz świadomości i ekspresji kulturowej;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się i prowadzeniu:
  1. wspomagania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
  - w obszarze rozwoju kompetencji językowych oraz świadomości i ekspresji kulturowej;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji językowych oraz świadomości i ekspresji kulturowej, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  2. przygotowywanie programów wspierających przedszkola, szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji językowej i kulturowej oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych;
 • podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania kompetencji językowych, w tym wspierających wdrażanie polityki wielojęzyczności;
 • tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji językowej oraz rozwijania świadomości i ekspresji kulturowej, w tym w zakresie nauczania dwujęzycznego, wczesnego nauczania języka obcego oraz nauczania języka polskiego jako obcego;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej.

7.2 Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych:

Do zadań Zespołu Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych (ZKMP) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
  1. kompetencji matematycznych (umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w rozwiązywaniu problemów, logicznego i przestrzennego myślenia oraz prezentacji);
  2. kompetencji naukowo-technicznych (umiejętność wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wnioskowania opartego na dowodach oraz rozumienia wpływu nauki i technologii na świat przyrody);
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych;
 • wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  2. przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej, naukowo-technicznej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych.

7.3 Zespół Kompetencji Cyfrowych (ZKC):

Do zadań Zespołu Kompetencji Cyfrowych należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
  1. kompetencji informatycznych (umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych; wsparcia osób wykluczonych cyfrowo, które nie miały bliższej styczności z technologiami cyfrowymi);
  2. kompetencji informacyjnych (określania rodzaju i zakresu potrzebnej informacji; zapewnienia efektywnego dostępu do źródeł informacji; krytycznego oceniania informacji i jej źródła oraz zintegrowania wyselekcjonowanej informacji z dotychczas posiadaną wiedzą i systemem wartości; selektywnego wykorzystania informacji w sposób sprzyjający realizacji określonego celu; określania i zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów dostępu do informacji i korzystania z niej);
  3. kompetencji funkcjonalnych (budowy modelu kompetencji cyfrowych w powiązaniu z kompetencjami kluczowymi oraz obszarami aktywności osobistej, edukacyjnej; standaryzację i certyfikację kompetencji cyfrowych w edukacji);
 • wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie e-materiałów informacyjnych i metodycznych,
  2. przygotowywanie programów, e-szkoleń wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacji informatycznej, czytelniczo-medialnej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Ośrodka w zakresie projektowania i wdrażania szkoleń e-learningowych.
 1. Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich:

Do zadań Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych,
  w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli - doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek,
  - w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych;
  2. przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 • inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
 • wspieranie działań wynikających z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych oraz promowanie polityki Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • promowanie działalności nowatorskiej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.

8.1 Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości:

Do zadań Zespołu Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu uczenia się i  prowadzeniu:
  1. wspomagania szkół i placówek,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz dyrektorów szkół i placówek,
  - w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  2. przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 • inicjowanie działań służących wypracowywaniu modelowych rozwiązań, nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych;
 • tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.

8.2 Zespół Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości:

Do zadań Zespołu Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości (ZPEP) należy w szczególności:

 • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju z uwzględnieniem edukacji prawnej, ekonomicznej, inicjatywności i przedsiębiorczości w szkołach i placówkach;
 • opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli, w szczególności w zakresie edukacji społecznej, prawnej, edukacji ekonomicznej i finansowej oraz podstaw przedsiębiorczości;
 • przygotowywanie i realizacja projektów, programów, form doskonalenia wspierających nauczycieli w realizacji edukacji prawnej, ekonomicznej i finansowej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości;
 • tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości;
 • podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych;
 • promowanie działalności innowacyjnej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju ww. kompetencji kluczowych.
 1. Wydział Projektów:

Do zadań Wydziału Projektów (WP) należy w szczególności:

 • osiąganie celów projektów pozakonkursowych koncepcyjnych realizowanych w ramach Wydziału;
 • osiąganie wskaźników określonych we wnioskach o dofinansowanie oraz realizowanie działań projektowych zgodnie z harmonogramem realizacji określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów;
 • monitorowanie realizowania celów etapowych, osiągania rezultatów projektów;
 • wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007-2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9.1 Zespół Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach:

Do zadań Zespołu Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach (ZJST) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

9.2 Zespół Projektu Szkoły Ćwiczeń:

Do zadań Zespołu Projektu Szkoły Ćwiczeń (ZSZC) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Wpieranie tworzenia szkoły ćwiczeń” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

9.3 Zespół Projektu Przywództwo

Do zadań Zespołu Projektu Przywództwo (ZP) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

9.4 Zespół Projektu E-materiały:

Do zadań Zespołu Projektu E-materiały (ZEM) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

9.5 Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Do zadań Zespołu ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (ZIP2) należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007-2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i odzyskiwanie należnych środków;
 • podpisywanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do produktów wytworzonych w projektach;
 • archiwizacja zgromadzonej dokumentacji i zamykanie wszystkich działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1. Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Do zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności:

 • opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego, w tym:
  1. opracowywanie i modyfikowanie konceptualizacji wymagań, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);
  2. definiowanie problemów badawczych, pojęć i wskaźników wykorzystywanych do opisu wymagania;
  3. ustalanie metod, technik i rodzajów narzędzi do ewaluacji;
  4. przygotowywanie procedury badania ewaluacyjnego;
  5. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi badawczych w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek lub ich grup;
  6. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi do monitorowania pracy szkół i placówek w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  7. przygotowywanie i doskonalenie materiałów i instrukcji do analizy danych, pisania raportu, ustalanie sposobu interpretacji danych;
 • opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym:
  1. w zakresie podstawowym przygotowującym do prowadzenia ewaluacji;
  2. w zakresie uzupełniającym, w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności wizytatorów;
 • organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego;
 • analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego, w tym:
  1. sprawowanego w formie ewaluacji i kontroli oraz monitorowania, a w szczególności analizowanie wyników ewaluacji w zakresie poszczególnych wymagań z uwzględnieniem typów szkół i rodzajów placówek;
  2. opracowywanie zbiorczych wyników kontroli i monitorowania;
  3. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznie wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;
  4. formułowanie wstępnych wniosków z nadzoru pedagogicznego i rekomendacji służących rozwojowi szkół i placówek, poprawie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i doskonaleniu systemu oświaty oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
 • prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego i administrowanie nią, w tym:
  1. zarządzanie serwerem platformy;
  2. zarządzanie użytkownikami platformy;
  3. konserwacja i archiwizacja danych;
  4. udostępnianie zebranych w toku nadzoru danych na potrzeby Wydziału, Ministerstwa i klientów zewnętrznych;
  5. szkolenie użytkowników platformy;
  6. monitorowanie procesów przebiegających na platformie;
  7. prowadzenie (na bieżąco) i administrowanie stroną internetową www.npseo.pl;
  8. aktualizowanie i modyfikowanie platformy nadzoru, w tym w zakresie dotyczącym arkuszy kontroli oraz narzędzi ewaluacji i monitorowania;
  9. prowadzenie monitorowania pracy szkół i placówek on-line, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  10. współpraca z organami nadzoru pedagogicznego oraz organami prowadzącymi szkoły i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie niezbędnym do sprawnego wykonywania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz wykorzystywania wyników nadzoru do doskonalenia pracy szkół i placówek;
  11. generowanie statystyki na różnych poziomach i przygotowywanie materiałów dla potrzeb wydziału i Ministerstwa;
  12. publikowanie raportów z nadzoru pedagogicznego.
 1. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy:

Do zadań Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (WERP) należy w szczególności:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowych planów nauczania i programów nauczania, których opracowanie zlecił Minister;
 • projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego;
 • aktualizacja i modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodach;
 • opracowywanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w formie papierowej lub elektronicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • popularyzacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, współpraca z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie i realizację zadań;
 • inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań oraz popularyzacja rozwiązań zapewniających podnoszenie jakości w kształceniu zawodowymi i ustawicznym poprzez prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi, włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym realizację praktycznej nauki zawodu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego i doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe;
 • zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych i pozakonkursowych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego.

11.1 Zespół Projektu Partnerstwo:

Do zadań Zespołu Projektu Partnerstwo (ZPP) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z Wydziałem Edukacji dla Rynku Pracy.
 1. Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego:

Do zadań Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ) należy w szczególności:

 • doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • inicjowanie, projektowanie wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • tworzenie i rozwój baz danych, zasobów informacji edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju, podnoszenia jakości i promocji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • współpraca merytoryczna w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe;
 • zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych i pozakonkursowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

12.1 Zespół Projektu Doradztwo Zawodowe:

Do zadań Zespołu Projektu Doradztwo Zawodowe (ZPDZ) należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 • współpraca merytoryczna w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.
 1. Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego:

Do zadań Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ) należy w szczególności:

 • rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli doradców metodycznych w  zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;
 • promowanie działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wykorzystania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
 • organizowanie form doskonalenia dla nauczycieli konsultantów, nauczycieli doradców metodycznych oraz dla kadry zarządzającej i pedagogicznej publicznych placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, na podstawie przepisów w  sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w  skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o  awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy;
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych, metodycznych i informacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • tworzenie i rozwój baz danych, zasobów informacji edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • inspirowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
 • zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych i pozakonkursowych z zakresu kształcenia zawodowego, także z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

 

 1. Komórki organizacyjne o charakterze obsługowym:
 1. Wydział Finansowo-Księgowy:

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego (WFK) należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Ośrodka funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia podległego dysponentowi głównemu;
 • bieżąca obsługa finansowo-księgowa Ośrodka, w tym regulowanie zobowiązań i płatności;
 • przygotowywanie planu finansowego i ewentualnych korekt;
 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w terminach określonych w przepisach;
 • weryfikacja i uzgadnianie projektów umów w zakresie warunków płatności, formy zabezpieczeń i pokrycia finansowego w planie finansowym;
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi i zaciąganych zobowiązań finansowych;
 • obrachunek wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego, funduszu pracy i składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • realizacja świadczeń socjalnych i innych należności pracowników;
 • obsługa finansowo-księgowa projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • obsługa finansowo księgowa projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1. Zespół Kadr:

Do zadań Zespołu Kadr (ZK) należy w szczególności:

 • wdrażanie polityki kadrowej;
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka;
 • projektowanie, analizowanie i kontrolowanie bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń i nagród (z wyłączeniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej);
 • prowadzenie prac związanych z rekrutacją pracowników, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • opracowywanie planów urlopów;
 • organizowanie praktyk zawodowych i staży;
 • sporządzanie sprawozdań dla Ministerstwa i Głównego Urzędu Statystycznego;
 • współpraca z komisją socjalną w zakresie spraw socjalnych i kadrowych pracowników i emerytów Ośrodka;
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzanie projektów wniosków o przyznanie nagród Ministra, medali Komisji Edukacji Narodowej, orderów i odznaczeń;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem rezerw osobowych na potrzeby jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych i kryzysowych.
 1. Zespół Radców Prawnych:

Do zadań Zespołu Radców Prawnych (ZRP) należy obsługa prawna Ośrodka, w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Ośrodek, z wyłączeniem umów zawieranych według ustalonego wzoru;
 • opiniowanie projektów aktów wewnętrznych, w tym projektów regulaminów, zarządzeń i decyzji;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • występowanie w imieniu Ośrodka przed sądami i urzędami.
 1. Wydział Administracyjny:

Do zadań Wydziału Administracyjnego (WA) należy w szczególności:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
 • prowadzenie archiwum dokumentacji Ośrodka oraz spraw administracyjnych;
 • wydawanie zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia zawodowego i prowadzenie ich rejestru zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem Ośrodka;
 • zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Ośrodka;
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów;
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Dyrektora i Wicedyrektorów Ośrodka;
 • organizacja spotkań Dyrektora i Wicedyrektorów z klientami Ośrodka i pracownikami;
 • koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o działaniach antyterrorystycznych, w szczególności dotyczących planowania operacyjnego i programowania obronnego, funkcjonowania w określonych stanach gotowości obronnej państwa w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym Ministerstwa oraz zakresu przedsięwzięć właściwych dla stopni alarmowych, za wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 ppkt 11.

4.1 Zespół Gospodarczy:

Do zadań Zespołu Gospodarczego (ZG) należy w szczególności:

 • realizacja zadań w zakresie logistyki i obsługi administracyjnej Ośrodka;
 • gospodarowanie mieniem;
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;
 • zabezpieczenie technicznego funkcjonowania nieruchomości zapewniających potrzeby Ośrodka;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku;
 • ochrona przeciwpożarowa;
 • organizacja transportu oraz przewozu osób i sprzętu;
 • zapewnienie specjalistycznych usług poligraficznych;
 • zapewnienie środków łączności;
 • zapewnienie funkcjonowania Ośrodka w określonych stanach gotowości obronnej.

4.2 Zespół Umów i Zamówień Publicznych:

Do zadań Zespołu Umów i Zamówień Publicznych (ZUZP) należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;
 • prowadzenie wstępnej kontroli projektów umów w zakresie postępowań, do których stosuje się przepisy ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych w uzgodnieniu z jednostkami merytorycznymi przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;
 • administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówienia publicznego;
 • przekazywanie ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a także zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy informacyjnej Ośrodka;
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 • opracowywanie projektów sprawozdań w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • opracowywanie, aktualizacja i przestrzeganie postanowień regulaminu zamówień publicznych Ośrodka;
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Wydział Upowszechniania Zasobów:

Do zadań Wydziału Upowszechniania Zasobów (WUZ) należy w szczególności:

 • planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka;
 • realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami;
 • upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka w zakresie wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego;
 • upowszechnianie i promowanie nowatorskich koncepcji oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych stosowanych w polskim systemie oświaty w czasopiśmie internetowym Trendy i wortalu Edukator Zawodowy;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
 • wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez tworzenie narzędzi opartych na nowych technologiach oraz zarządzanie platformami kształcenia na odległość;
 • wsparcie techniczne innych komórek Ośrodka realizujących zadania z zakresu kształcenia na odległość;
 • wsparcie informatyczne innych komórek Ośrodka w utrzymaniu platform i portali edukacyjnych;
 • prowadzenie Medioteki Edukacyjnej Ośrodka;
 • prowadzenie Internetowego Serwisu Edukacyjnego;
 • współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania mediów we współpracy z Rzecznikiem Prasowym.

5.1 Zespół Komunikacji Społecznej:

Do zadań Zespołu Komunikacji Społecznej (ZKS) należy w szczególności:

 • inicjowanie oraz koordynacja i realizacja działań promocyjno-informacyjnych Ośrodka w kraju i za granicą;
 • wspieranie pozostałych komórek organizacyjnych Ośrodka w upowszechnianiu ich działań na rzecz wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego, poprzez:
  1. organizowanie konferencji, szkoleń, wizyt delegacji zagranicznych;
  2. udział w przedsięwzięciach edukacyjnych;
  3. opracowywanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych;
 • prowadzenie serwisów internetowych, intranetu i Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz obsługa innych elektronicznych kanałów promocji i informacji;
 • redakcja i koordynacja informacji zamieszczanych w serwisach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej i w intranecie;
 • publikowanie czasopisma internetowego TRENDY;
 • zapewnienie zgodności serwisów i materiałów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA[1] poprzez nadzór i wspieranie pozostałych komórek organizacyjnych w realizacji tego zadania;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi, w tym z innymi beneficjentami projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie promowania projektów systemowych, konkursowych i pozakonkursowych realizowanych przez Ośrodek;
 • prowadzenie elektronicznego systemu obsługi szkoleń Ośrodka;
 • koordynacja działań związanych z przyznawaniem honorowego patronatu przez Dyrektora;
 • koordynacja działań związanych z planowaniem i realizacją wydarzeń merytorycznych Ośrodka;
 • podejmowanie działań służących tworzeniu współpracy i wymianie doświadczeń edukacyjnych z kluczowymi dla rozwoju edukacji ośrodkami w Polsce i za granicą;
 • wykonywanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez usprawnianie przepływu informacji.

5.2 Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych:

Do zadań Zespołu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ZTIK) należy w szczególności:

 • zapewnienie optymalnego funkcjonowania platform, w tym platformy e-podręczniki.pl oraz Scholaris.pl, integracja produktów projektów pozakonkursowych i konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na platformie e-podreczniki.pl;
 • zapewnienie trwałości rezultatów i produktów projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , w tym portali edukacyjnych i repozytoriów;
 • administrowanie i rozbudowa stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej;
 • rozbudowa i administrowanie systemem elektronicznej rekrutacji i innymi narzędziami internetowymi Ośrodka, w tym opracowywanie procedur użytkowania;
 • administrowanie i doskonalenie zasobów oraz funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle oraz wsparcie techniczne innych komórek organizacyjnych Ośrodka w prowadzeniu kształcenia na odległość;
 • tworzenie zasobów, materiałów informacyjnych, narzędzi oraz autorskich programów informatycznych;
 • prowadzenie Internetowego Serwisu Edukacyjnego (ISE);
 • upowszechnianie informacji pedagogicznej za pomocą narzędzi internetowych i kanałów informacyjnych, w tym prowadzenie wortalu Edukator Zawodowy;
 • zapewnianie zgodności serwisów teleinformatycznych Ośrodka z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA, między innymi poprzez nadzór i współpracę z wykonawcami systemów;
 • tworzenie zestawień statystycznych, baz danych i narzędzi badawczych, wsparcie eksperckie komórek organizacyjnych Ośrodka w realizacji zadań edukacyjnych.
 1. Wydział Wydawnictw:

Do zadań Wydziału Wydawnictw (WW) należy w szczególności:

 • inicjowanie procesu wydawniczego poprzez opracowywanie rocznego planu wydawniczego Ośrodka;
 • realizacja procesu wydawniczego Ośrodka;
 • przygotowywanie publikacji Ośrodka zgodnie z zasadami WCAG 2.0 AA w formie elektronicznej do zamieszczania w Internecie;
 • wspieranie jednostek organizacyjnych Ośrodka w ustalaniu koncepcji wydawniczej przygotowywanych przez nie publikacji;
 • wspieranie komórek organizacyjnych Ośrodka w zabezpieczeniu na rzecz Skarbu Państwa pełni praw autorskich i pokrewnych lub uzyskania licencji do wydawanych utworów;
 • gospodarowanie zasobami publikacji Ośrodka (magazynowanie książek);
 • archiwizowanie publikacji w postaci plików PDF oraz WORD niezbędnych w pracy nad kolejnymi wydaniami;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących egzemplarza obowiązkowego i działalności wydawniczej, zgodnie z Polską Normą ISBN;
 • reprezentowanie Ośrodka w ogólnopolskich wydarzeniach o tematyce wydawniczej i edukacyjnej;
 • upowszechnianie informacji o wydawnictwach Ośrodka w środowisku edukacyjnym.
 1. Centrum Szkoleniowe w Sulejówku:

Do zadań Centrum Szkoleniowego w Sulejówku (CS) należy w szczególności:

 • współpraca z komórkami merytorycznymi i organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizowanych w Centrum form doskonalenia;
 • zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia szkoleń i konferencji;
 • utrzymanie bazy hotelowo-gastronomicznej Centrum oraz dozór mienia znajdującego się na wyposażeniu Centrum Szkoleniowego w Sulejówku;
 • współpraca z Zespołem Gospodarczym w zakresie zaopatrzenia, rezerwacji usług, transportu i prowadzenia dokumentacji powierzonego mienia.

 

 1. Samodzielne stanowiska:
 1. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych i zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Ośrodku;
 • opracowywanie i aktualizowanie, planu ochrony informacji niejawnych w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Ośrodku, posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 1. Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy w szczególności:

 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz przestrzegania zasad w nich określonych;
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Kontroli Zarządczej:

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Planowania i Kontroli Zarządczej (SPKZ) należy w szczególności:

 • sporządzanie zbiorczych opracowań, planów i sprawozdań dotyczących statutowej działalności Ośrodka;
 • przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji, procedur i innych dokumentów dotyczących realizacji zadań statutowych Ośrodka;
 • przygotowywanie projektów dokumentów oraz koordynowanie wykonywania w Ośrodku zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.
 1. Rzecznik Prasowy:

Do zadań Rzecznika Prasowego (RP) należy w szczególności:

 • udzielanie oświadczeń dla mediów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w  sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 36);
 • współpraca z Departamentem Informacji i Promocji Ministerstwa i Rzecznikiem Ministra Edukacji Narodowej;
 • planowanie i podejmowanie działań mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku Ośrodka, troska o obecność Ośrodka i tematyki z nim związanej w mediach, dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Ośrodka;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania o sposób załatwiania sprawy w Ośrodka oraz informacji dotyczących bieżących działań Ośrodka;
 • redagowanie oraz zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na profilu Ośrodka na portalach społecznościowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania informacji do upublicznienia.

 

[1] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Poziom AA - to poziom zgodności z wytycznymi, który obowiązuje organizacje, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113).Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 12.01.2017
Podpisał: Sławomir Kuligowski
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 425