Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

23.09.2020 09:21

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy cywilnoprawnej w okresie od 10.2020 r. do 03.2021 r. odpowiedzialnego za:

  • prowadzenie konsultacji, opiniowanie produktów cząstkowych oraz odbiór i weryfikacja produktów w ramach opracowywanych adaptacji i dostosowań zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl do 25 września 2020 r. w formie:

Kwota brutto* za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii wynosi: …………………..….

* Cena brutto obejmuje podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych obligatoryjne obciążenia z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w tym szacowania wartości zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” lub na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a po jego zakończeniu czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  6. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie szacowania wartości zamówienia;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsze szacowanie ceny ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania. Nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 23.09.2020 09:21
Publikacja ostatniej zmiany: 23.09.2020 09:21

Dokument oglądany razy: 53
« inne wpisy