Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dostawa pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku

14.03.2019 09:30

W związku z planowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Dostawie pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi wymogami:

 1. Dostawa pieca konwekcyjno-parowego (natryskowego) firmy RETIGO B 1011 /10xGN1/1 wraz z dedykowaną do niego podstawą.
 2. Montaż pieca.
 3. Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.
 4. Demontaż i utylizacja starego pieca.

            Propozycję cenową prosimy sporządzić w cenach netto z podaniem stawki podatku VAT.

Prosimy o nadsyłanie propozycji cenowych do dnia 19 marca 2019 r. do godziny 16:00 na adres mailowy: mirosława.winiarz@ore.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mirosława Winiarz  tel. (22) 783-27-75

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nimi umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat z uwagi na fakt, iż zamówienie finansowane jest ze środków budżetu państwa a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie szacowania wartości zamówienia;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie  będą profilowane.
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 14.03.2019 09:30
Publikacja ostatniej zmiany: 14.03.2019 11:35

Dokument oglądany razy: 219
« inne wpisy