Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski

13.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie:

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski.

Zamawiający planuje zlecić tłumaczenie ok. 50 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków na stronę) wybranych z publikacji stanowiącej załącznik do zapytania.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń

13.04.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

Termin szacowania zostaje wydłużony do dnia 18 kwietnia 2018 r.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia metodycznego „Eksperyment - nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE - dociekania naukowego i metody badawczej”

12.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje osób do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia metodycznego „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania naukowego i metody badawczej” w formie blended-learning.

więcej...

Poszukujemy wykonawcy - korekta i redakcja językowa PPKZ

10.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia zakupu materiałów promocyjnych wraz z dostawą

06.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia zakupu materiałów promocyjnych wraz z dostawą.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń

05.04.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

więcej...

Wycena wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia w zawodach

29.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia w zawodach

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wykonania trzech zadań

26.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wykonania trzech zadań:

  1. wykonanie usługi edycji technicznej, tj. korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia w zawodach;
  2. wykonanie usługi korekty i redakcji językowej – suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  3. wykonanie usługi pisemnego tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat

21.03.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat

więcej...

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w formie wykładów organizowanych w ramach projektu

19.03.2018

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w tabeli związanych z przeprowadzeniem ww. usługi, w terminie do 22.03.2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela Anna Aleksandra Wesołowska pod numerem telefonu: 22 345 37 24

więcej...

Wycena wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

więcej...

Wycena wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia zawodowego

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia zawodowego

więcej...

Wycena wartości dwóch typów spotkań

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości dwóch typów spotkań, zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks. do 10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Wycenę wartości przeprowadzenia tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

więcej...

Opracowanie Ramowego programu szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach

14.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Ramowego programu szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach (realizowanego następnie przez publiczne i niepubliczne ośrodki doskonalenia nauczycieli) na wszystkich etapach kształcenia, zgodnego z nową podstawą programową kształcenia ogólnego

więcej...Dokument oglądany razy: 54 323