Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania

30.07.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Spotkanie odbędzie się w Warszawie (hotel 3-gwiazdkowy w odległości maks. 10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkania.

więcej...

Wsparcie realizacji trzech kursów e-learningowych - rozeznanie rynku

26.07.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji / Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych poszukuje osoby, która będzie wspierać realizację trzech kursów e-learningowych.

Szczegóły zadania są opisane w załącznikach.

więcej...

Poszukujemy 4 recenzentów, z których każdy opracuje recenzję merytoryczną dla jednego z czterech materiałów szkoleniowych

12.07.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” POWER, poszukuje 4 recenzentów, z których każdy opracuje recenzję merytoryczną dla jednego z czterech materiałów szkoleniowych przygotowanych dla poniższych obszarów przedmiotowych:

  • matematyka,
  • informatyka,
  • przedmiotów przyrodnicze,
  • języki obce.
więcej...

Realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń

11.07.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

więcej...

Opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

10.07.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano przeprowadzenie konkursu w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

03.07.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń

29.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

więcej...

Kalkulacja kosztów dotyczących oceny koncepcji programów nauczania i recenzji programów nauczania

28.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji planuje ogłosić zamówienie publiczne na usługę polegającą na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej zwanej dalej KPN, (w tym ocenie kompetencji potencjalnych autorów prac konkursowych - KPN) oraz przygotowaniu recenzji programów nauczania ze scenariuszami zajęć/lekcji zwanych dalej PN dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

25.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”

22.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, adresowanego do pracowników systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli i systemu kształcenia nauczycieli, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.

więcej...

Korekta i redakcja merytoryczna materiałów

21.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

korekta i redakcja merytoryczna materiałów z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli matematyki i języka angielskiego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych (II etap edukacyjny) w podziale na dwie części.

więcej...

Druk i dystrybucja czterech publikacji

13.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na druku i dystrybucji czterech publikacji.

 

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych zawierających profile funkcjonowania dzieci/uczniów w obszarach ICF kluczowych z punktu widzenia dostosowania procesu kształcenia

08.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie: opracowanie materiałów merytorycznych zawierających profile funkcjonowania dzieci/uczniów w obszarach ICF kluczowych z punktu widzenia dostosowania procesu kształcenia.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia - redakcja językowa i techniczna oraz korekta tekstów z obszaru wspomagania szkół i placówek, walidacji i certyfikacji trenerów oświaty

08.06.2018

W ramach procedury rozeznania rynku Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu redakcji językowej i technicznej oraz korekty tekstów opracowanych w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”.

więcej...

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

07.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zadania polegającego na opracowaniu przez zespoły przedmiotowe koncepcji i materiałów dydaktycznych, przygotowania cyklu szkoleń oraz przeszkolenia nauczycieli konsultantów.

więcej...Dokument oglądany razy: 54 327