Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Wykonanie usługi dotyczącej opracowania i opisu koncepcji nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz przygotowania i opisu dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji

17.12.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano wykonanie usługi dotyczącej opracowania i opisu koncepcji nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz przygotowania i opisu dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji.

więcej...

Wykonanie usługi eksperta merytorycznego ORE ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

17.12.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano wykonanie usługi eksperta merytorycznego ORE ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

19.11.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Szkolenia o charakterze pilotażowym, prowadzone w oparciu o gotowe materiały. 

więcej...

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas szkolenia podstawowego, przygotowującego wizytatorów do realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej oraz współpraca przy opracowaniu materiałów szkoleniowych

14.11.2018

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o cenie następującego zadania:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas szkolenia podstawowego, przygotowującego wizytatorów do realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych każdorazowo dla 25 osób

14.11.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizowanych zadań w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja usługi cateringowej podczas 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych każdorazowo dla 25 osób.

więcej...

Konkursu w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

07.11.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano przeprowadzenie konkursu w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

więcej...

Oszacowanie wartości zamówienia (opracowanie materiałów, moderowanie zajęć, weryfikacja materiałów)

06.11.2018

Oszacowanie wartości zamówienia (opracowanie materiałów, moderowanie zajęć, weryfikacja materiałów)

więcej...

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej koncepcji ogólnej i przykładowych map modułów w zakresie uwzględniania wytycznych WCAG 2.0

06.11.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania następującego zadania:

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej koncepcji ogólnej i przykładowych map modułów w zakresie uwzględniania wytycznych WCAG 2.0 – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

więcej...

Wykonanie usługi wydawniczej dokumentów programowych

02.11.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) usługi wydawniczej, tj.  korekty i redakcji językowej dokumentów programowych kształcenia zawodowego: podstaw programowych kształcenia w zawodach, suplementów do dyplomów i świadectw oraz programów nauczania.

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

02.11.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku
9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania

25.10.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zastosowania diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście planowanych zmian.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia

25.10.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do realizacji szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej w przedszkolu i szkole

23.10.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Opracowanie materiałów merytorycznych do realizacji szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej w przedszkolu i szkole.

więcej...

Wykonanie usługi tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego

18.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego – suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

15.10.2018

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

więcej...Dokument oglądany razy: 44 792