Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Opracowanie publikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wpierających nauczyciela szkoły ćwiczeń

09.12.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi na opracowanie publikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wpierających nauczyciela szkoły ćwiczeń, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w tabeli związanych z wykonaniem ww. usługi.

 

więcej...

Opracowanie programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

04.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Osoby te będą stanowiły kadrę niepedagogiczną szkół. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

 

więcej...

Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych

06.11.2019

Przedmiotem rozeznania rynku jest przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu 243/2019/ADM2019/M PRZYJAZNA SZKOŁA – ONE SĄ WŚRÓD NAS” zatwierdzonego przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i zleconego do realizacji WRKK ORE w 2020 roku.

więcej...

Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2

23.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości następującego zadania: Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2 (www.seo2.npseo.pl)

więcej...

Produkcja spotu promocyjnego w dwóch wersjach

21.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest produkcja spotu promocyjnego w dwóch wersjach.

więcej...

Opracowanie programów nauczania języka obcego w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym

14.10.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów nauczania języka obcego w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym (język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański).

więcej...

Koszt opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Koszt opracowania publikacji elektronicznej

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji elektronicznej pod roboczym tytułem Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na moderowaniu szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Inwentaryzacja zasobów portalu Scholaris

10.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi portal wiedzy Scholaris dostępny pod adresem www.scholaris.pl, który udostępnia bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Obecnie portal zawiera 33 425 zasobów, przyporządkowanych do etapów edukacyjnych, zgodnych z poprzednim systemem organizacji szkolnictwa, tzn, w podziale na wychowanie przedszkolne, edukację wczesnoszkolną (klasy I-III), szkołę podstawową (klasy IV-VI), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. ORE planuje realizację zadania inwentaryzacji zasobów portalu.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi inwentaryzacji zasobów portalu Scholaris zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów opisanego niżej zadania, w terminie do 15.10.2019 r. do godz. 09.00 na adres mailowy: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl.

Szczegóły w załącznikach:

Szacowanie kosztów usługi_inwentaryzacja scholaris_10.10.2019

Zestawienie materiałów Scholaris_10.10.2019

więcej...

Modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu

09.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem konkursowym realizującym projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjent zidentyfikował potrzebę wykonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, polegającą na wprowadzeniu partnera technologicznego. 

więcej...

Kalkulacja wartości usługi eksperckiej w zakresie przedmiotów artystycznych

25.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano usługę na usługę ekspercką w zakresie przedmiotów artystycznych

więcej...

Usługa ekspercka ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów z SPE oraz pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.0. na poziomie AA

24.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) realizuje projekt „ Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego - etap II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

więcej...

Organizacja trzydniowego szkolenia w Warszawie

20.09.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa) zwraca się do Państwa z prośbą o wycenę usługi  na organizację trzydniowego szkolenia w Warszawie  w ramach projektu „Przyjazna Szkoła – One są wśród nas”.

więcej...

Przygotowanie recenzji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

18.09.2019

Przygotowanie recenzji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

więcej...Dokument oglądany razy: 63 449