Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Druk specjalistyczny i oprawa adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych wykonanych w systemie Braille’a

25.09.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

23.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii.

więcej...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

18.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych, organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku.

więcej...

Opracowanie ramowych programów oraz pakietów szkoleń i doradztwa

14.09.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa.

więcej...

Przeprowadzenie trzech webinariów dla pracowników oświaty

11.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z prośbą o podanie kosztu przygotowania i przeprowadzenia trzech webinariów dla pracowników oświaty (odbiorcami będą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek) z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, na temat:

  1. Zdrowie psychiczne uczniów, w tym w edukacji zdalnej.
  2. Zarządzanie sobą w pracy zdalnej, hybrydowej i po powrocie do przedszkola, szkoły, poradni.
  3. Budowanie relacji i współpraca z rodzicami uczniów podczas edukacji zdalnej.
więcej...

Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

07.09.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinarium

04.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinarium, dotyczącego form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji webinarium.

więcej...

Opracowanie ramowych programów oraz pakietów szkoleń i doradztwa

27.08.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.
więcej...

Nauczyciele-badacze – adaptacje narzędzi

27.08.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 240 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów

10.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 2 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...

Przygotowanie i zrealizowanie trzech niezależnych nagrań wykładów audio/wideo

10.08.2020

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie kosztu przygotowania i zrealizowania trzech niezależnych nagrań wykładów audio/wideo dla pracowników oświaty (poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek) z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej...

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA

07.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, polegającej na sukcesywnej ocenie i zgłaszaniu uwag pod kątem spełniania przez e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego wymagań standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Usługa realizowana będzie w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (zwany dalej „ORE”) „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego ─ etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

więcej...

Weryfikacja i odbiór 223 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

06.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, polegającej na weryfikacji i odbiorze produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER tj. 223 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Szacowanie należy przesłać zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik 1 w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy magdalena.laban@ore.edu.pl

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinariów z 5 obszarów tematycznych

06.08.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 5 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...

Przygotowanie i poprowadzenie webinariów z 5 obszarów tematycznych

31.07.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przygotowania i poprowadzenia webinariów z 5 obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowania materiałów merytorycznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji cyklu 5 webinariów.

więcej...Dokument oglądany razy: 79 547