Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty/menadżera projektu pn. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

13.02.2018 15:31

Wymiar etatu: 1 etat;

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/menadżera projektu będzie należało:

 Zarządzanie projektem – zgodnie z wymogami EFS, POWER oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa unijnego.

 1. Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz opracowywanie planów naprawczych, gdy wystąpi ryzyko i trudności w realizacji celów i zadań.
 2. Nadzór, monitorowanie i zatwierdzanie sprawozdawczości w projekcie. Analiza raportów (merytorycznych i finansowych) miesięcznych i raportów rocznych.
 3. Pomiar wartości wskaźników osiągniętych przy realizacji projektu zgodnie
  z określonymi wskaźnikami i produktami dla projektu.
 4. Nadzór nad realizacją wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu zgodni
  z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikacja i modelowanie ryzyka.
 6. Prowadzenie rejestracji wydatków Projektu.
 7. Sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych niezbędnych
  do bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji Projektu.
 8. Przygotowywanie Załącznika nr 1 do Wniosku beneficjenta o płatność, zgodnie
  z wytycznymi PO WER.
 9. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych oraz prowadzenie dokumentacji osobowej.
 10. Wprowadzanie dokumentów finansowych do programu przeznaczonego
  do zarządzania finansami w projekcie i kontrolingu.
 11. Archiwizacja dokumentów finansowych w ramach projektu.
 12. Ewidencjonowanie dokumentów finansowych w zestawieniach prowadzonych na potrzeby Projektu.
 13. Opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami oraz wymogami odpowiednimi dla POWER
 14. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji projektu zgodnie z obowiązującymi w ORE wytycznymi celem spełnienia wymogów dotyczących kontroli i audytu oraz archiwizacji.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy 5 lat, w tym min. 3 lata w projekcie finansowanym z UE w obszarze rozliczania i sprawozdawczości projektów unijnych,
 • biegła znajomość wytycznych o kwalifikowalności wydatków w projektach pozakonkursowych POWER,
 • biegła obsługa komputera, znajomość SL 2014,bardzo dobra znajomość MS OFFICE, w szczególności MS Excel,
 • podstawowa znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych.

p o ż ą d a n e:

 • doświadczenie w realizacji projektów unijnych w sektorze publicznym.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922).

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28,
lub za pośrednictwem poczty w terminie do 21.02.2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, 
z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty/menadżera w projekcie pn. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 21.02.2018 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane
w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 13.02.2018 15:31
Publikacja ostatniej zmiany: 13.02.2018 15:31

Dokument oglądany razy: 154
« inne wpisy