Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko kierownika wydziału w Wydziale Projektów

08.02.2018 13:44

Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Wydziału Projektów będzie należało:

 • nadzór i koordynacja nad rzetelnym i terminowym wykonywaniem prac zespołów powołanych do realizacji projektów pozakonkursowych koncepcyjnych realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
 • koordynacja realizowania działań projektowych zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych koncepcyjnych, realizowanych w ramach Wydziału;
 • nadzór nad wydatkowaniem i rozliczaniem projektów zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego;
 • koordynacja wykonywania zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007-2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • ukończone studia wyższe oraz posiadanie przygotowania niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych Wydziału;
 • minimum 6-letni staż pracy;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących wdrażania i finansowania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.0 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020;
 • dobra znajomość polityki edukacyjnej Państwa oraz kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym projektami edukacyjnymi;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 p o ż ą d a n e:

 • ukończone formy doskonalenia zawodowego związane z zarządzaniem projektami;
 • zaangażowanie, samodzielność i doskonała organizacja pracy;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r., poz.922).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 16.02.2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko Kierownika Wydziału w Wydziale Projektów.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 16.02.2018 r.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 08.02.2018 13:44
Publikacja ostatniej zmiany: 08.02.2018 13:44

Dokument oglądany razy: 269
« inne wpisy