Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta/starszego referenta w Zespole ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2).

08.02.2018 12:18

Wymiar etatu:   cały etat, umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowanie akt do archiwizacji.
 2. Dokonanie klasyfikacji akt do archiwizacji według procedur obowiązujących w ORE.
 3. Porządkowanie dokumentów, wg właściwych przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  w szczególności:
 • kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
 • systematyzację akt według komórek organizacyjnych, ich klasyfikację w układzie rzeczowym,
 1. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych w formie papierowej oraz elektronicznej.
 2. Dokonanie komputerowego opisu teczek na etykietach samoprzylepnych z zachowaniem logotypów.

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • doświadczenie w pracy przy archiwizacji dokumentów;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.

 p o ż ą d a n e:

 • wykształcenie wyższe ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną;
 • ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista;
 • ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez szkołę, szkołę wyższą, wyższą szkołę zawodową, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty;
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS;

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 Opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;

Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie kandydata o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r, poz. 922).

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do  dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 16.00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko referent/ starszy referent w Zespole IP2.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia16 lutego 2018 roku do godz. 16.00.

 

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 08.02.2018 12:18
Publikacja ostatniej zmiany: 08.02.2018 12:18

Dokument oglądany razy: 231
« inne wpisy