Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego

07.02.2018 16:57

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Audytora Wewnętrznego będzie należało:

 1. Planowanie i przeprowadzanie audytu,
 2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych audytów,
 3. Przegląd procedur wewnętrznych,
 4. Opiniowanie rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej,
 5. Współpraca z wewnętrznymi działami firmy i audytorami zewnętrznymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnie doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm).

pożądane:

 • asertywność i dobre umiejętności negocjacyjne,
 • doświadczenie we współpracy na różnych szczeblach decyzyjnych,
 • łatwość budowania relacji i wysokie umiejętności interpersonalne,
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • zaangażowanie i samodzielność,
 • doskonała organizacja pracy.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego.

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przedsiębiorstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadam obywatelstwo polskie;
 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 - 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko audytor wewnętrzny.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
Opublikował: Dorota Jakubiak
Publikacja dnia: 07.02.2018 16:57
Publikacja ostatniej zmiany: 07.02.2018 16:57

Dokument oglądany razy: 317
« inne wpisy