Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie pozakonkursowym pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

11.01.2018 15:12

wymiar etatu: 1/4 etatu

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia przez beneficjentów konkursowych e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych (geografia);
 • zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • weryfikacja uwag z konsultacji społecznych;
 • odbiór e-materiałów dydaktycznych (weryfikacja zgodności z przyjętymi standardami: merytoryczno-dydaktycznym, i graficzno-edytorskim).

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania.

 Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;
 • doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych oraz podręczników dla nauczycieli z zakresu przedmiotów przyrodniczych (geografia);
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej (minimum 2 lata pracy w szkole lub placówce oświatowej);
 • udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych;
 • prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń poświęconych wykorzystaniu TIK w nauczaniu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość zasad wdrażania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 poz. 922).

                      

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE, al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia  22 stycznia 2018 roku na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko eksperta ds. geografiiw projekcie pozakonkursowym pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 stycznia 2018 roku, do godziny 16:00.

 

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 11.01.2018 15:12
Publikacja ostatniej zmiany: 11.01.2018 15:12

Dokument oglądany razy: 183
« inne wpisy