Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na wolne stanowiska pracy specjalisty ds. zamówień publicznych

09.01.2018 16:27

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy specjalista ds. zamówień publicznych.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 2 osoby

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Umów i Zamówień Publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych będzie należało:

 1. realizowanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. przygotowywanie dokumentacji przetargowej celem udzielania zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych, analizowanie problemów powstałych w toku prac i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
 3. dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi ORE w celu przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. monitorowanie realizacji planu zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień,
 6. prowadzenie rejestru zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • samodzielność i dokładność w pracy,umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność.

p o ż ą d a n e:

 • szkolenia z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 16 stycznia 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 16 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Dorota Jakubiak
Publikacja dnia: 09.01.2018 16:27
Publikacja ostatniej zmiany: 09.01.2018 16:27

Dokument oglądany razy: 168
« inne wpisy