Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista/ka ds. ewaluacji w projekcie: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

08.01.2018 00:00

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/ki ds. ewaluacji będzie należało:

 • Przygotowanie planu oraz harmonogramu ewaluacji.
 • Przygotowanie I etapu ewaluacji w tym narzędzi na spotkanie autorów.
 • Przeprowadzenie ewaluacji podczas 3-dniowego spotkania autorów w terminie:
  luty – marzec 2018 r.
 • Monitoring przebiegu ewaluacji.
 • Opracowanie wyników ewaluacji po spotkaniu autorów.
 • Przygotowanie II etapu ewaluacji oraz narzędzi dla uczestników szkoleń dla trenerów.
 • Przeprowadzenie ewaluacji wśród uczestników szkoleń (kwiecień-czerwiec 2018 r.)
 • Przygotowanie sprawozdań z przebiegu ewaluacji.
 • Opracowanie wyników ewaluacji w formie raportu końcowego.
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego.
 • Współpraca z ekspertem wiodącym projektu oraz specjalistą zadania 2.
 • Archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z realizacja projektu, zgodnie z potrzebami
  i możliwościami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów PO KL,
 • Doświadczenie w ewaluacji projektów realizowanych zgodnie z wymogami PO KL, przepisami krajowymi i UE.

p o ż ą d a n e:

 • Zaawansowana znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • Doświadczenie w realizacji projektów unijnych w sektorze publicznym.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie ewaluacji projektów,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016.poz.922.
 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28,lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.wtulich@ore.edu.pl, lub za pośrednictwem poczty w terminie do: 17 stycznia 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko: Specjalista/ka ds. ewaluacji w projekcie: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia: 17 stycznia 2018 r.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 08.01.2018 00:00
Publikacja ostatniej zmiany: 08.01.2018 00:00

Dokument oglądany razy: 231
« inne wpisy