Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na wolne stanowisko pracy eksperta wiodącego w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3.

04.01.2018 12:51

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta wiodącego w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3”.

Wymiar etatu: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na eksperta wiodącego będzie należało:

 1. Realizacja zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na podstawie przyjętego harmonogramu.
 2. Ocena merytoryczna złożonych ofert dla potrzeb procesu pozyskiwania osób zaangażowanych do realizacji zadań projektu.
 3. Opracowanie metodologii tworzenia planów i programów nauczania.
 4. Bieżące monitorowanie w części merytorycznej prac zespołów ekspertów/autorów realizujących zadania projektu, protokolarne odbieranie powstałych w projekcie materiałów/dzieł.
 5. Redakcja merytoryczna materiałów (w tym planów i programów nauczania) opracowanych w projekcie.
 6. Przygotowywanie materiałów merytorycznych, prezentacji oraz udział i prowadzenie spotkań z zespołami ekspertów/autorów zatrudnionych w projekcie.
 7. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 5 lat w publicznej szkole kształcącej w zawodach lub placówce/instytucji sektora oświaty zajmującej się kształceniem zawodowym.
 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym rozporządzeń w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstaw programowych kształcenia zawodowego obowiązujących od 1 września 2017 r.
 4. Doświadczenie w opracowywaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach/programów nauczania/suplementów.
 5. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla kadry pedagogicznej.
 6. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office i programu MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy etatowej lub eksperckiej przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
 3. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem na odległość z użyciem platformy edukacyjnej Moodle lub innego podobnego narzędzia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 4. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 19 stycznia 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko „Ekspert wiodący – etap 3”.

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 2. Analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania).
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencyjnego.

Opublikował: Dorota Jakubiak
Publikacja dnia: 04.01.2018 12:51
Publikacja ostatniej zmiany: 04.01.2018 12:51

Dokument oglądany razy: 297
« inne wpisy