Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

25.02.2020 12:19

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wymiar etatu: 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 • Przygotowywanie programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej.
 • Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń dla statutowych odbiorców działań w ramach prac Wydziału.
 • Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 • Prowadzenie konsultacji dotyczących organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Realizacja zadań wskazanych dla ORE w krajowych i rządowych programach.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań Wydziału.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego, w szczególności rozporządzeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne i kształcenia specjalnego.
 • Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Udział w zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz przygotowywanie i prezentowanie wystąpień (wykładów, prelekcji).
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi (administracyjnymi i merytorycznymi) ORE w ramach realizowanych zadań.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie ze standardami przyjętymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii.
 2. Minimum 5 letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych, diagnozowania i udzielania wsparcia.
 4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 6. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu kształcenia specjalnego, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 7. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 8. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego – B1
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Umiejętność współpracy w zespole.
 5. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 6. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 7. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy przetwarzanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 marca 2020 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WSPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 30 marca 2020 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 25.02.2020 12:19
Publikacja ostatniej zmiany: 13.03.2020 11:55

Dokument oglądany razy: 487
« inne wpisy