Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rzemieślnik kucharz/kucharka w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku

04.03.2020 15:50

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik kucharz/kucharka  w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kucharza/kucharki będzie należało:

 • Przygotowanie posiłków.
 • Serwowanie potraw ze szczególną uwagą i dbałością o smak i estetykę podania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze/średnie
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw
 • doświadczenie w pracy w gastronomii
 • aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w kuchni i w zespole
 • chęć i motywacja do pracy
 • pozytywne nastawienie

pożądane:

 • kurs kelnerski
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • wykształcenie gastronomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kucharz/kucharka.

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@ore.edu.pl  lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 3 kwietnia 2020 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko kucharza/kucharki w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 3 kwietnia 2020 r.

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 04.03.2020 15:50
Publikacja ostatniej zmiany: 13.03.2020 10:22

Dokument oglądany razy: 69
« inne wpisy