Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2020 09:50, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edytowano wymagane wykształcenie oraz termin ważności ogłoszenia.

Specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

18.02.2020 09:50

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

Przygotowywanie, opracowywanie oraz opiniowanie materiałów merytorycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.

 • Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych dotyczących wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Organizacja merytoryczna i techniczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń w ramach prac Wydziału.
 • Prowadzenie konsultacji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie upowszechnianych narzędzi diagnostycznych.
 • Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 • Weryfikacja i nadawanie uprawnień do korzystania z elektronicznych wersji narzędzi diagnostycznych.
 • Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w ramach prac Wydziału przy realizacji zaplanowanych zadań.
 • Udział w zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz prowadzenie podczas nich wystąpień.
 • Opracowywanie narzędzi do badań edukacyjnych i analizy potrzeb systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym opracowywanie raportów i wyników z badań i analiz.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w tym współtworzenie/tworzenie niezbędnych wkładów merytorycznych do dokumentów przetargowych i postępowań wynikających z zamówień publicznych opracowywanych na potrzeby prac Wydziału, aktywna rekrutacja uczestników na wydarzenia organizowane w Wydziale.
 • Tworzenie i aktualizacja prowadzonych baz danych dotyczących organizowanych zadań i wydarzeń.
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagog lub surdopedagog lub tyflopedagog lub psychologii.
 • Minimum 5 letni staż pracy w placówkach systemu oświaty.
 • Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 • Doświadczenie w pracy z dorosłymi lub dziećmi i młodzieżą w obszarze związanym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym planowaniu, prowadzeniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 • Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów dotyczących szkoleń e-learningowych.
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 • Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 • Znajomość języka angielskiego – B1.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 • Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, moich danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko specjalisty w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia stosunku pracy. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy przetwarzanie danych wymaga udzielenia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile inne zapisy prawa nie stanowią inaczej oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 marca 2020 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 10 marca 2020 r. do godz. 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie możliwość do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 18.02.2020 09:50
Publikacja ostatniej zmiany: 18.02.2020 09:50

Dokument oglądany razy: 165
« inne wpisy