Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego

16.01.2020 14:26

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego.

Zatrudnienie: umowa o pracę  
Planowana data zatrudnienia: 1 lutego 2020 r.

Wymiar etatu: 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przygotowanie ankiet i raportów z realizowanych działań;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek publicznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego;
 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek publicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • wspieranie szkól i placówek w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;
 • promowanie działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wykorzystania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
 • organizowanie i prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz dla kadry zarządzającej i pedagogicznej publicznych placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych;
 • opracowanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych z zakresu kształcenia zawodowego;
 • inspirowanie i promowanie działań zapewniających podnoszenie jakość kształcenia zawodowego/branżowego i ustawicznego współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
 • obsługa organizacyjna form doskonalenia i innych przedsięwzięć związanych z realizowanymi zadaniami;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • staż pracy (min. 5 lat);
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji z zakresu szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych;
 • doświadczenie w stosowaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji;
 • znajomość prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego oraz kpa.

p o ż ą d a n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu obszaru kształcenia zawodowego;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu kształcenia zawodowego;
 • doświadczenie w pracy (min. 5 lat) nauczyciela kształcenia zawodowego/nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli;
 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia i/lub nadzoru pedagogicznego;
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji z zakresu szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli;
 • doświadczenie w organizacji kształcenia na odległość;
 • znajomość systemów edukacji szkolnej i zawodowej oraz rynków pracy w Polsce i krajach UE;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • kreatywność;
 • umiejętność dzielenie się wiedzą;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalista w Wydziale Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego w terminie do 27 stycznia 2020 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 16.01.2020 14:26
Publikacja ostatniej zmiany: 16.01.2020 14:26

Dokument oglądany razy: 445
« inne wpisy