Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista ds. przedmiotów obszaru matematyczno-przyrodniczego (matematyka, informatyka) w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych

09.12.2019 15:03

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. przedmiotów obszaru matematyczno-przyrodniczego (matematyka, informatyka) w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych.

Wymiar etatu: 1 etat /40 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- -pedagogicznych, oraz bibliotek publicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra oraz wprowadzanie zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia ogólnego, w szczególności w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego z zakresu kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w formie stacjonarnej i on-line na platformie Moodle i/lub Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 3. Przygotowywanie, opracowywanie oraz opiniowanie dokumentów, materiałów merytorycznych, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania w obszarze matematyczno-przyrodniczym.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań wspierających rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności
  z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych.
 5. Tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz sprawdzaniu ich skuteczności.
 6. Opracowywanie wkładu merytorycznego do szkoleń oraz kursów e-learningowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • Wykształcenie wyższe, minimum magisterskie kierunkowe (matematyka, informatyka);
 • 5 –letni staż pracy w szkołach lub placówkach doskonalenia nauczycieli lub uczelniach wyższych;
 • Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania, programów szkoleń i materiałów szkoleniowych w obszarze edukacji, w szczególności w obszarze matematyczno-przyrodniczym;
 • Doświadczenie w opracowywaniu raportów, rekomendacji i innych materiałów w obszarze edukacji;
 • Doświadczenie w opracowywaniu programów form doskonalenia nauczycieli (w formie stacjonarnej, blended i zdalnej);
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań z wykorzystaniem platformy e-learningowej;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;

p o ż ą d a n e:

 • Znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim w zakresie zadań placówek doskonalenia nauczycieli, funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, także zadań szkół;
 • Znajomość zagadnień związanych z kształceniem nauczycieli;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji): oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO 6 ust. 1 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. przedmiotów obszaru matematyczno-przyrodniczego (matematyka, informatyka) w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych w terminie do 18.12.2019 r. do godziny 12.00.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia
18 grudnia 2019 r. do godziny 12.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 09.12.2019 15:03
Publikacja ostatniej zmiany: 09.12.2019 15:03

Dokument oglądany razy: 106
« inne wpisy