Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Kierownik merytoryczny projektu w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14

02.12.2019 13:30

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Kierownik merytoryczny projektu w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-IP.02-00-002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownik merytoryczny projektu będzie należało:

Zarządzanie projektem, w tym:

 1. podejmowanie decyzji operacyjnych w projekcie i odpowiedzialność za prawidłowość zadań realizowanych w projekcie – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i założeniami POWER;
 2. planowanie zadań, koordynowanie, zgłaszanie niezbędnych modyfikacji projektu, nadzorowanie działań w projekcie;
 3. systematyczne kontrolowanie, czy wszystkie zaplanowane czynności przebiegają zgodnie z harmonogramem na każdym etapie realizacji projektu;
 4. przygotowanie dokumentacji oraz udział w procedurze wyłaniania wykonawców;
 5. monitoring na potrzeby zarządzania jakością i ryzykiem;
 6. kontrola wewnętrzna projektu;
 7. monitorowanie zmian przepisów prawa dotyczących wdrażania projektów finansowanych z EFS;
 8. prowadzenie dokumentacji i korespondencji projektu zgodnie z obowiązującymi w ORE wytycznymi celem spełnienie wymogów dotyczących kontroli i audytu oraz archiwizacji.
 9. Monitorowanie spójności realizowanych zadań z uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników.
 10. Monitorowanie prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań.
 11. Weryfikacja poprawności i zgodności z zamówieniem zlecanych prac, usług oraz ich akceptowanie.
 12. Udział w spotkaniach przewidzianych w projekcie .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie;
 2. Co najmniej 7 lat stażu pracy
 3. Doświadczenie na stanowisku menedżera/koordynatora/kierownika projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 5. znajomość nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych;
 6. obsługa MS Office; 
 7. umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 9. komunikatywność;

p o ż ą d a n e:

 1. Ukończony kurs/studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami;
 2. Znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków UE oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce  związanej z obszarem edukacji
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Doświadczenie w kontaktach z wykonawcami wyłonionymi w przetargach;
 6. Doświadczenie w organizacji szkoleń o zasięgu ponadregionalnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:

  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko Kierownik merytoryczny projektu w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) w terminie do 12 grudnia 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 15.00

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 02.12.2019 13:30
Publikacja ostatniej zmiany: 02.12.2019 13:30

Dokument oglądany razy: 156
« inne wpisy