Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista ds. wspierania szkół ćwiczeń w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych

25.11.2019 07:32

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. wspierania szkół ćwiczeń.

 

Wymiar etatu:  1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Organizacja form wsparcia dla kadry szkół ćwiczeń: kierowników projektów, ekspertów, trenerów, autorów materiałów i kursów e-learningowych.
 • Opracowanie ramowej koncepcji monitorowania projektów konkursowych w kontekście zbieżności z Modelem szkoły ćwiczeń;
 • Przygotowanie i prowadzenie forum wymiany informacji dla dyrektorów, kadry pedagogicznej i trenerów szkół ćwiczeń;
 • Opracowanie koncepcji upowszechniania produktów oraz działań projektów konkursowych;
 • Weryfikacja merytoryczna materiałów przygotowanych w ramach projektów konkursowych – wprowadzanie uwag do opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń;
 • Przygotowanie głównych założeń dotyczących zapisów na temat organizowania i prowadzenia szkół ćwiczeń, wynikających ze współpracy z ekspertami, trenerami oraz dyrektorami i kadrą szkoły ćwiczeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • Wykształcenie wyższe;
 • 5–letni staż pracy w szkołach lub placówkach doskonalenia nauczycieli lub uczelniach wyższych;
 • Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz współpracy z wyższymi uczelniami kształcącymi nauczycieli;
 • Doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami i trenerami w obszarze oświaty, dyrektorami szkół i nauczycielami;
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania, programów szkoleń i materiałów szkoleniowych w obszarze edukacji;
 • Doświadczenie w opracowywaniu raportów, rekomendacji w obszarze edukacji;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.

p o ż ą d a n e:

 • Znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim w zakresie zadań placówek doskonalenia nauczycieli, funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, także zadań szkół;
 • Znajomość zagadnień związanych z kształceniem nauczycieli;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań z wykorzystaniem platformy www.doskonaleniewsieci.pl.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający koncepcję pracy własnej przy realizacji zadań merytorycznych dotyczących wspierania szkół ćwiczeń
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. wspierania szkół ćwiczeń.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917)
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – „Oferta pracy na stanowisko: Specjalisty wspierania szkół ćwiczeń”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 4.12.2019 do godziny 16.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 25.11.2019 07:32
Publikacja ostatniej zmiany: 25.11.2019 07:32

Dokument oglądany razy: 588
« inne wpisy