Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2019 14:06, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana terminu

Ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie tyflopedagogiki

05.11.2019 13:46

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie tyflopedagogiki w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Wymiar etatu: 1/4 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 30  listopada 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Opracowanie założeń merytorycznych dotyczących zasad tworzenia i działania SCWEW, w szczególności zadań, form i metod pracy w zakresie pracy z dziećmi/uczniami niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi;
 • Przygotowanie założeń merytorycznych dotyczących ramowego programu szkoleń dla liderów i pracowników SCWEW oraz współpraca z ekspertami zewnętrznymi, zakresie pracy z dziećmi/uczniami niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi;
 • Udział w opracowaniu wkładu merytorycznego do projektów konkursowych, w szczególności w zakresie opisu sprzętu specjalistycznego w zakresie pracy z dziećmi/uczniami niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi;
 • Współpraca merytoryczna i konsultacje dla liderów SCWEW.
 • Analiza merytoryczna opracowywanych poradników dotyczących tworzenia i funkcjonowania SCWEW.
 • Opracowanie opisu systemu stałego wsparcia SCWEW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej – tyflopedagog lub studia podyplomowe przygotowujące do pracy z dziećmi/uczniami niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi w szkole ogólnodostępnej lub specjalnej lub fundacji/stowarzyszeniu;
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 • Umiejętności trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, itp.;
  • Doświadczenie w przygotowaniu materiałów i publikacji w obszarze specjalnych potrzeb, w tym w szczególności w zakresie pracy z dziećmi/uczniami niewidomymi, słabowidzącymi; niedowidzącymi;
  • Doświadczenie w prowadzeniu działań diagnostycznych i postdiagnostycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w okresie ostatnich 2 lat);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko eksperta ds. SPE w zakresie tyflopedagogiki w projekcie pozakonkursowym „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w terminie do 12 listopada 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 12 listopada 2019 r. do godziny 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 05.11.2019 13:46
Publikacja ostatniej zmiany: 05.11.2019 14:06

Dokument oglądany razy: 58
« inne wpisy