Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Z-ca Kierownika Wydziału Administracyjnego

05.11.2019 10:52

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Z-ca Kierownika Wydziału Administracyjnego

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Z-ca Kierownika Wydziału Administracyjnego będzie należało w szczególności:

 1. Współudział w tworzeniu regulacji prawnych będących w zakresie pracy Wydziału Administracyjnego (Regulaminy, Procedury, Instrukcje).
 2. Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedur zamówieniowych oraz sprawozdawczością.
 4. Sporządzanie regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień publicznych poniżej progu ustawowego oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp.
 5. Uczestnictwo i obsługa formalno-prawna prac komisji przetargowych.
 6. Doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Pzp - współpraca z Wydziałami Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Zespołami projektowymi w tym zakresie.
 7. Nadzór nad sporządzeniem harmonogramu udzielania zamówień w danym roku kalendarzowym.
 8. Nadzór nad rejestrami umów i postepowań.
 9. Udział w negocjacjach związanych z zawieraniem umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
 2. co najmniej siedmioletni staż pracy,
 3. znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 4. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość,
 7. umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy,
 8. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 9. korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 12. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 13. samodzielność, rzetelność w pracy.

Pożądane :

 1. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w jednostkach sektora finansów publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje  i rekomendacje;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Informacja:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. u 2018 r. poz. 917) podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie wymaga udzielenia przez Państwa zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Administracyjnego w terminie do 15 listopada 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia
15 listopada 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 05.11.2019 10:52
Publikacja ostatniej zmiany: 05.11.2019 10:53

Dokument oglądany razy: 503
« inne wpisy