Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego

30.10.2019 15:22

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego.

Zatrudnienie na umowę o pracę (3 miesięczny okres próbny)
Planowana data zatrudnienia: 1 grudnia 2019 r.

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek publicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra oraz wprowadzanie zmian w systemie oświaty w obszarze doradztwa zawodowego, kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • doskonalenie zawodowe kadry systemu doradztwa zawodowego w systemie edukacji;
 • opracowanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów z zakresu doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i on-line;
 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju podnoszenia jakości i promocji doradztwa zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy (min. 5 lat) na stanowisku nauczyciela, nauczyciela kształcenia zawodowego, nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli, doradcy merytorycznego kształcenia zawodowego, w tym (min. 2 lata) na stanowisku doradcy zawodowego.
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • stosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego;

p o ż ą d a n e:

 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia nauczycieli i/lub nadzoru pedagogicznego;
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji programowej z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych;
 • doświadczenie na rynku pracy w zawodach szkolnictwa zawodowego/branżowego,
 • kreatywność;
 • odporność na stres
 • kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Informacja:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. u 2018 r. poz. 917) podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie wymaga udzielenia przez Państwa zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

 

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego w terminie do 20 listopada 2019 r. do godz. 16:00.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 30.10.2019 15:22
Publikacja ostatniej zmiany: 30.10.2019 15:22

Dokument oglądany razy: 164
« inne wpisy