Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy

30.10.2019 15:17

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy

Zatrudnienie na umowę o pracę (3 miesięczny okres próbny)

Planowana data zatrudnienia: 1 grudnia 2019 r.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista będzie należało:

 • Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz bibliotek publicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra oraz wprowadzanie zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • wspieranie szkól i placówek w zakresie zmian w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego w tym: opracowanie i udostępnianie projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowych planów i programów nauczania, suplementów do dyplomu oraz ścieżek rozwoju zawodowego których opracowanie zlecił minister;
 • opracowanie oraz publikacji materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w zakresie kształcenia zawodowego;
 • obsługa organizacyjna form doskonalenia i innych przedsięwzięć związanych z realizowanymi zadaniami;
 • prowadzenie szkoleń seminariów z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego w formie stacjonarnej i on-line;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 • inspirowanie i prowadzenie działań zapewniających podnoszenie jakość kształcenia zawodowego/branżowego i ustawicznego poprzez prowadzenie dialogu społecznego;
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego, przygotowanie ankiet i raportów z realizowanych działań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu obszarów kształcenia zawodowego;
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu kształcenia zawodowego;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy (min. 5 lat) na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego/nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • stosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • znajomość systemów edukacji szkolnej i zawodowej oraz rynków pracy w Polsce i krajach UE,
 • umiejętności analityczne;

p o ż ą d a n e:

 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia nauczycieli i/lub nadzoru pedagogicznego;
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji programowej z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • znajomość Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia nauczycieli i/lub nadzoru pedagogicznego.
 • znajomość języka angielskiego;
 • kreatywność;
 • umiejętność dzielenie się wiedzą.
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy 
  z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych 
  w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 19 sierpnia 2019 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalista  w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy w terminie do 20 listopada 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 16.00

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 30.10.2019 15:17
Publikacja ostatniej zmiany: 30.10.2019 15:17

Dokument oglądany razy: 174
« inne wpisy