Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Kierownik Wydziału Administracyjnego

08.10.2019 13:40

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Administracyjnego

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Wydziału Administracyjnego będzie należało w szczególności :

 1. Kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy Wydziału Administracyjnego w tym: pracę Zespołu Gospodarczego oraz Zespołu Umów i Zamówień Publicznych;
 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami ORE w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215,
  z 2019 r. poz.53,730,1655 z późn zm.);
 3. Prowadzenie archiwum dokumentacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz spraw administracyjnych;
 4. Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia zawodowego i prowadzenie ich rejestru zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 5. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 6. Zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 7. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów;
 8. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Dyrektora i Wicedyrektorów Ośrodka;
 9. Organizacja spotkań Dyrektora i Wicedyrektorów z klientami Ośrodka i pracownikami;
 10. Koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o działaniach antyterrorystycznych, w szczególności dotyczących planowania operacyjnego i programowania obronnego, funkcjonowania w określonych stanach gotowości obronnej państwa w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym Ministerstwa oraz zakresu przedsięwzięć właściwych dla stopni alarmowych, za wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 ppkt 11.
 11. Realizacja zadań w zakresie logistyki i obsługi administracyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 12. Gospodarowanie mieniem;
 13. Prowadzenie ksiąg pomocniczych ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;
 14. Zabezpieczenie technicznego funkcjonowania nieruchomości zapewniających potrzeby Ośrodka;
 15. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku;
 16. Ochrona przeciwpożarowa;
 17. Organizacja transportu oraz przewozu osób i sprzętu;
 18. Zapewnienie specjalistycznych usług poligraficznych;
 19. Zapewnienie środków łączności;
 20. Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka w określonych stanach gotowości obronnej;
 21. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;
 22. Prowadzenie wstępnej kontroli projektów umów w zakresie postępowań, do których stosuje się przepisy ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych w uzgodnieniu z jednostkami merytorycznymi przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;
 23. Administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówienia publicznego;
 24. Przekazywanie ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a także zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy informacyjnej Ośrodka;
 25. Udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 26. Opracowywanie projektów sprawozdań w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 27. Opracowywanie, aktualizacja i przestrzeganie postanowień regulaminu zamówień publicznych Ośrodka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne ,
 2. co najmniej siedmioletni staż pracy,
 3. znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej,
 4. znajomość przepisów prawa administracyjnego oraz prawa pracy,
 5. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz zaświadczeń.
 6. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, obsługi komputera i pakietu MS, bardzo dobra znajomość Office,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość,
 8. umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy,
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 10. korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 13. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 14. samodzielność, rzetelność w pracy,
 15. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktu,
 16. dyspozycyjność, komunikatywność,
 17. umiejętność archiwizowania dokumentów.

Pożądane :

 1. staż pracy: 1 rok w administracji publicznej
 2. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników administracyjno-biurowych oraz zespołem pracowników zespołu gospodarczego;
 3. studia podyplomowe z zakresu administracji,
 1. znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w jednostkach sektora finansów publicznych lub w innych podmiotach,
 3. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego,
 4. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Informacja:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. u 2018 r. poz. 917) podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie wymaga udzielenia przez Państwa zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Kierownika Wydziału Administracyjnego w terminie do 14 października 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 października 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 08.10.2019 13:40
Publikacja ostatniej zmiany: 08.10.2019 15:59

Dokument oglądany razy: 175
« inne wpisy