Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista ds. zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych

09.09.2019 15:16

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych.

Liczba osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty należeć będzie:

 • realizowanie wszystkich niezbędnych zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej celem udzielania zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych, analizowanie problemów powstałych w toku prac i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi ORE w celu przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • wspieranie pracowników komórek organizacyjnych ORE w celu prawidłowego przygotowania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie przepisów wewnętrznych,
 • wprowadzanie danych do rejestrów prowadzonych przez Zespół Umów i Zamówień Publicznych,
 • opracowywanie, aktualizowanie oraz sporządzanie informacji dotyczących planu zamówień publicznych,
 • obsługa elektronicznych narzędzi zakupowych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawa cywilnego i administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dokładność w pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole.

p o ż ą d a n e:

 • szkolenia z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych,
 • komunikatywność.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv (opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 • Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy przetwarzanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu  (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 września 2019 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 23 września 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

4) (inne) nie dotyczy.

 

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 09.09.2019 15:16
Publikacja ostatniej zmiany: 10.09.2019 12:03

Dokument oglądany razy: 155
« inne wpisy