Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego

17.04.2019 10:40

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek publicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra oraz wprowadzanie zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie zmian w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego w tym opracowanie i udostępnianie projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowych planów i programów nauczania, których opracowanie zlecił Minister;
 • aktualizacja i modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • opracowanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, również w języku angielskim,
 • prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego w formie stacjonarnej i on-line, również w języku angielskim,
 • inspirowanie i prowadzenie działań zapewniających podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez prowadzenie dialogu społecznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;  
 • znajomość języka angielskiego;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy (min. 5 lat) na stanowisku nauczyciela, nauczyciela kształcenia zawodowego, nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli; doradcy metodycznego kształcenia zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • stosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność.

p o ż ą d a n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu obszarów kształcenia zawodowego;
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji programowej z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia nauczycieli i/lub nadzoru pedagogicznego;
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych;
 • doświadczenie na rynku pracy w zawodach szkolnictwa zawodowego/branżowego,
 • kreatywność;
 • umiejętność dzielenie się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopie dokumentu potwierdzającego posiadania obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Informacja:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. u 2018 r. poz. 917) podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie wymaga udzielenia przez Państwa zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

 

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy w terminie do 13 maja 2019 r.            do godz. 16:00.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 17.04.2019 10:40
Publikacja ostatniej zmiany: 17.04.2019 10:40

Dokument oglądany razy: 700
« inne wpisy