Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

21.11.2018 21:05

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a 00-644 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty należeć będzie:

1) Organizacja szkoleń i konferencji oraz opracowywanie materiałów metodycznych/informacyjnych, głównie dla kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS).

2) Realizacja postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755), w tym w szczególności analiza danych zawartych we wniosku jednostki samorządu terytorialnego, dobór odpowiedniej placówki dla nieletnich z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej.

3) Merytoryczna i techniczna obsługa systemu teleinformatycznego o którym mowa w w/w. rozporządzeniu oraz bieżące wsparcie merytoryczne i techniczne jego użytkowników.

4) Redakcja korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących resocjalizacji nieletnich oraz socjoterapii dzieci i młodzieży.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii lub pedagogiki, ewentualnie innego kierunku merytorycznie związanego z obszarem działalności Wydziału np. socjologia, prawo
 • minimum 5-letni staż pracy
 • znajomość problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

 p o ż ą d a n e:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących kształcenia specjalnego i funkcjonowania MOW/MOS
 • kwalifikacje w zakresie socjoterapii
 • publikacje własne z zakresu resocjalizacji, socjoterapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą wWarszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917)
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko: Specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 03 grudnia 2018 r., do godziny 15.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 21.11.2018 21:05
Publikacja ostatniej zmiany: 21.11.2018 21:05

Dokument oglądany razy: 672
« inne wpisy