Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista w Wydziale Wychowania i Profilaktyki

21.11.2018 21:00

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Wychowania i Profilaktyki.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (jeden etat)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - Wydział Wychowania i Profilaktyki.

Warunki pracy: warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobów wykonywania zadań: bieżąca realizacja zadań w ramach obowiązków, okresowe natężenie wykonywanych zadań.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu wychowania
  i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 • Opiniowanie materiałów edukacyjnych z zakresu wychowania i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 • Przygotowywanie ogólnokrajowych programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla statutowych odbiorców tych zadań.
 • Realizacja zadań wskazanych dla ORE w Narodowym Programu Zdrowia oraz innych krajowych i rządowych programach.
 • Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących wychowania i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa, m. in. oświatowego, Karty Nauczyciela.
 • Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania z zakresu wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania i promocji zdrowia psychicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie wyższe - psychologia lub pedagogika.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy i doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w oświacie;
 3. Wiedza z zakresu wychowawczej roli szkoły.
 4. Wiedza z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 5. Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.

p o ż ą d a n e:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).
 2. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i organizowaniu form doskonalenia zawodowego dorosłych.
 3. Doświadczenie zawodowe w instytucjach lub organizacjach realizujących zadania wychowawcze, profilaktyczne lub prozdrowotne.
 4. Umiejętność współpracy w zespole i rozwiązywania problemów i konfliktów.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys / CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa lub zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji), oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  (Dz. U  2018, poz. 917 ze zm.)”.

 

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. nr 201 lub pok. nr 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale wychowania i Profilaktyki (proszę nie wpisywać na kopercie danych osobowych).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 2. Analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania).
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej.
Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 21.11.2018 21:00
Publikacja ostatniej zmiany: 21.11.2018 21:00

Dokument oglądany razy: 722
« inne wpisy