Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2018 22:31, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie godziny zakończenia ogłoszenia

Starszy referent do spraw osobowych (kadrowych) i/lub płacowych

17.10.2018 22:31

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek
na wolne stanowisko pracy starszego referenta (do spraw osobowych/kadrowych i/lub płacowych)

Liczba osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Zespół Kadr

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

bieżąca realizacja zadań w ramach obowiązków , okresowe  natężenie wykonywanych zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windę.

Do głównych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego referenta należeć będzie, w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników w ośrodku, i trwaniem stosunku pracy,
  w tym w szczególności: kompletuje dokumentację pracowników, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych z uwzględnieniem upoważnień i pełnomocnictw, przygotowuje dokumentację związaną
  z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy w celu przekazania pracownikom oraz komórce finansowo-księgowej, prowadzi ewidencję czasu pracy. Podczas realizacji tego zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach Ośrodka.
 2. Realizowanie zadań związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika w ośrodku, przygotowuje stosowne pisma w celu uzupełnienia dokumentacji w aktach osobowych oraz w celu przekazania informacji do komórki finansowo-księgowej.
 3. Ustala prawo do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym, przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych pracowników w celu przekazania jej do ZUS. Archiwizuje teczki akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Podczas realizacji tego zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach Ośrodka.
 4. Bierze udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej ośrodka, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy
  i innych dokumentów mających wpływ na efektywność wykonywanych zadań przez Zespół Kadr.
 5. Weryfikuje i ewidencjonuje czas pracy i absencje pracowników, ustala uprawnienia pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i innych wynikających
  z przepisów prawa), realizuje zadania związane z udzieleniem przez pracodawcę zgody na indywidualny czas pracy, ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i innych świadczeń. Podczas realizacji tego zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach Ośrodka.
 6. Gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację.
 7. Bierze udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli, w celu przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym MEN, Dyrektorowi Ośrodka oraz upoważnionemu wicedyrektorowi, oraz między innymi innym podmiotom zewnętrznym, tj. Główny Urząd Statystyczny, w tym obsługa platformy w zakresie sprawozdawczości.
 8. Ponadto przekazuje informacje o zatrudnionych w ośrodku pracownikach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w celu zapewnienia aktualizacji Systemu Informacji Oświatowej. Podczas realizacji tego zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych
  o pracownikach ośrodka oraz elektroniczną bazę SIO.
 9. Realizuje zadania związane ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian
  w zgłoszeniach pracowników ośrodka do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w celu przekazania aktualnej informacji dla ZUS i komórki finansowo-księgowej.
 10. Wykonuje zadania związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
  w przypadku mobilizacji i w czasie wojny oraz zawiadamia wojskowych komendantów uzupełnień
  o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 11. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi.
 12. Monitorowanie zmian w przepisach prawa , m.in. prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela. Archiwizowanie dokumentacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. co najmniej czteroletni staż pracy,
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku spraw osobowych lub/i płacowych,
 4. znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej,
 5. znajomość przepisów prawa pracy,
 6. znajomość przepisów emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 7. znajomość przepisów oświatowych w zakresie związanym z zatrudnianiem na stanowiskach
  w placówkach doskonalenia nauczycieli,
 8. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz zaświadczeń.
 9. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, obsługi komputera i pakietu MS, bardzo dobra znajomość Office,
 10. umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość,
 11. umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy,
 12. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 13. korzystanie z pełni praw publicznych,
 14. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 15. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 16. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 17. samodzielność, rzetelność w pracy,
 18. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktu,
 19. dyspozycyjność, komunikatywność,
 20. umiejętność archiwizowania dokumentów.

p o ż ą d a n e:

 1. staż pracy: 1 rok w administracji publicznej,
 2. studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,
 3. szkolenia w zakresie kadrowo-płacowym,
 4. znajomość Ustawy Karta Nauczyciela,
 5. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadzań w jednostkach sektora finansów publicznych lub w innych podmiotach,
 6. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego,
 7. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane – niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys/CV/ i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy).
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru ( rekrutacji ): oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

 

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście
do sekretariatu (pok. nr 201 lub pok. nr 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub
za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 października 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko: starszego referenta (ZKStR) do spraw kadrowych (osobowych) i płacowych (proszę nie wpisywać na kopercie danych osobowych).

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 31 października 2018 r. do godz. 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.

 

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 17.10.2018 22:31
Publikacja ostatniej zmiany: 17.10.2018 22:31

Dokument oglądany razy: 410
« inne wpisy