Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

O G Ł O S Z E N I E o przetargu publicznym Warszawa, 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017 15:53

Działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729):

 

 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji
  z siedzibą Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
  tel. 22 345 37 00, fax. 22 345 37 70,

 2. ogłasza przetarg publiczny (zwany dalej „przetargiem”) na sprzedaż samochodu 5-cio osobowego Opel Vectra C, kombi, elegant, Z1,9 DTH, rok produkcji 2007, przebieg około 165 000 km, rodzaj paliwa ON, szarogranatowy z efektem metalicznym, pierwszy właściciel.

 3. Samochód oglądać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00 przed budynkiem Centrum Szkoleniowego ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia Oferty, należy kontaktować się z Panem Piotrem Chilmon, tel. 603 090 157.

 4. Przetarg odbędzie się siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji (zwany dalej „ORE”) w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz.12.30, sala 200.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) najpóźniej w dniu przetargu do godz. 12.00 w kasie ORE mieszczącej się w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie, pok. 108 .

 6. Cena wywoławcza samochodu wynosi 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 złotych).

 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać Oferta:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 1. Ofertę umieszczoną w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem „Przetarg Volkswagen Transporter T5” należy złożyć w Ośrodku Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28, pok. nr 201 do dnia 21 czerwca 2017 r., do godz. 12.00.

 2. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 4. Pouczenie: Organizator Przetargu informuje iż zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729), art. 16 stanowi, że:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Natomiast art. 17 stanowi, że:  

 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Natomiast art. 19 stanowi, że:  

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku aukcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

 2. Umowa sprzedaży zostanie podpisana z nabywcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przebiegu przetargu przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 06.06.2017 15:53
Publikacja ostatniej zmiany: 06.06.2017 15:53

Dokument oglądany razy: 1109
« inne wpisy