Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Zorganizowanie i przeprowadzenie „inspiratoriów pomysłowej szkoły” – spotkań plenarnych i warsztatowych

21.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano zorganizowanie i przeprowadzenie „inspiratoriów pomysłowej szkoły” – spotkań plenarnych i warsztatowych (meetingów).

 

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze spe modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat

21.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Szacowanie wartości zamówienia  dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat.

 

 
więcej...

Szacowanie wartości zamówienia druku, oprawy oraz dystrybucji materiałów

12.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

  1. druk i oprawę,
  2. dystrybucję materiałów
więcej...

Poprowadzenie dwóch 90-minutowych bloków zajęć na spotkaniu dla doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języków obcych

09.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: poprowadzenie dwóch 90-minutowych bloków zajęć na spotkaniu dla doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języków obcych.

Przedłużenie szacowania do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 23:59.

więcej...

Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Organizacja procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Organizacja procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w odniesieniu do wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w odniesieniu do wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

05.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Moderowanie  sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno--pedagogicznych pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego.

więcej...

Druk 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju

02.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na druku 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju.

Przedłużenie terminu nadsyłania szacowania do dnia 12.02.2018 r. do godz. 10:00.

więcej...

Moderowanie spotkań partnerów społecznych 12 BZPS oraz moderowanie konsultacyjnych seminariów branżowych

29.01.2018

Moderowanie spotkań partnerów społecznych 12 BZPS dotyczących opracowania rekomendacji do planów i programów nauczania oraz moderowanie konsultacyjnych seminariów branżowych dotyczących wypracowania ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów w 12 branżach, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – etap 2”.

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do 6 lutego 2018 r. do godziny 13.00.

więcej...

Ocena merytoryczna koncepcji pakietów edukacyjnych oraz dokonanie recenzji pakietu edukacyjnego

19.01.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

więcej...

Opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośba o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na  opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka.

więcej...

Wycena wartości czterech spotkań (Partnerstwo. Etap 3)

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości 3 typów spotkań (dwóch dwudniowych i jednodniowego) zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym - Załącznik nr 1. Wszystkie spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie, hotele 3-gwiazdkowe w odległości max do 10 km od Dworca Centralnego. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Organizacja jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu

08.01.2018

Wycena szacunkowa zadania polegającego na organizacji jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, zwanego dalej „Spotkaniem”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). 

więcej...

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej" - rozeznanie rynku

05.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu i organizacji szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).  

Wycenę, czyli uzupełnioną tabelę stanowiącą załącznik do ogłoszenia, proszę przesłać na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl, w terminie do dnia 11 stycznia 2018 roku.

 

więcej...Dokument oglądany razy: 18 771